Triển khai thực hiện phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”
Lượt xem: 3935
0:00 / 0:00

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND nhằm tổ chức thực hiện phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” (Phong trào thi đua). 

anh tin bai

Hội thi Olympic tiếng Anh năm 2023 do Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên (Ảnh: Anh Duy)

Theo Kế hoạch, để phong trào thi đua đạt hiệu quả, người dân trong tỉnh được đảm bảo công bằng xã hội về cơ hội học tập, bình đẳng về điều kiện học tập và tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại; hình thành thói quen tự học trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân; nâng cao ý chí phấn đấu trong học tập, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế. Các sở, ban, ngành tỉnh, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh cần tích cực tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; phát huy sáng kiến, sáng tạo, giải pháp, khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong cộng đồng.

Rà soát, theo thẩm quyền xây dựng (hoặc đề xuất) hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi, cơ hội học tập cho mọi người dân trên địa bàn. Đẩy mạnh hoạt động của các thiết chế giáo dục chính quy và không chính quy, thiết chế văn hóa, các trung tâm học tập cộng đồng, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi cho các đối tượng học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, cần thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời; nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người dân, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi bằng nhiều phương pháp để phục vụ cho công việc đạt hiệu quả.

Thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, địa phương và xây dựng mô hình công dân học tập; xây dựng văn hóa học tập.Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm của các tỉnh, thành là trung tâm kinh tế, văn hóa của cả nước và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, học tập suốt đời, học tập trực tuyến trong hệ thống giáo dục mở, học tập từ xa...

Phong trào được chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ năm 2023 đến năm 2025): Cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm ở cấp huyện, cấp tỉnh vào năm 2025.

Giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030): Trên cơ sở sơ kết thực hiện giai đoạn 1, tiếp tục triển khai giai đoạn 2 của Phong trào thi đua theo hướng dẫn của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và tổng kết vào năm 2030.

Ngân Linh

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image