CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTrích yếu dự thảoXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 08/05/2024
Lượt xem:69
2
Ngày bắt đầu: 08/04/2024
Ngày kết thúc: 08/05/2024
Lượt xem:57
3
Ngày bắt đầu: 28/03/2024
Ngày kết thúc: 27/04/2024
Lượt xem:291
4
Ngày bắt đầu: 28/03/2024
Ngày kết thúc: 27/04/2024
Lượt xem:154
5
Ngày bắt đầu: 26/03/2024
Ngày kết thúc: 25/04/2024
Lượt xem:180
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTSỐ HIỆUTRÍCH YẾU DỰ THẢOXem toàn vănTập tin
1
Ngày bắt đầu: 14/03/2024
Ngày kết thúc: 13/04/2024
Lượt xem:276
2
Ngày bắt đầu: 12/03/2024
Ngày kết thúc: 11/04/2024
Lượt xem:211
3
Ngày bắt đầu: 19/03/2024
Ngày kết thúc: 02/04/2024
Lượt xem:183
4
Ngày bắt đầu: 26/02/2024
Ngày kết thúc: 27/03/2024
Lượt xem:2696
5
Ngày bắt đầu: 22/02/2024
Ngày kết thúc: 23/03/2024
Lượt xem:3050
6
Ngày bắt đầu: 21/02/2024
Ngày kết thúc: 22/03/2024
Lượt xem:353
7
Ngày bắt đầu: 20/02/2024
Ngày kết thúc: 21/03/2024
Lượt xem:310
8
Ngày bắt đầu: 20/02/2024
Ngày kết thúc: 21/03/2024
Lượt xem:276
9
Ngày bắt đầu: 07/02/2024
Ngày kết thúc: 08/03/2024
Lượt xem:380
10
Ngày bắt đầu: 19/01/2024
Ngày kết thúc: 18/02/2024
Lượt xem:461
11
Ngày bắt đầu: 18/01/2024
Ngày kết thúc: 17/02/2024
Lượt xem:416
12
Ngày bắt đầu: 09/01/2024
Ngày kết thúc: 08/02/2024
Lượt xem:563
13
Ngày bắt đầu: 18/01/2024
Ngày kết thúc: 07/02/2024
Lượt xem:366
14
Ngày bắt đầu: 04/01/2024
Ngày kết thúc: 03/02/2024
Lượt xem:801
15
Ngày bắt đầu: 03/01/2024
Ngày kết thúc: 02/02/2024
Lượt xem:529
16
Ngày bắt đầu: 08/12/2023
Ngày kết thúc: 22/12/2023
Lượt xem:2107
17
Ngày bắt đầu: 21/11/2023
Ngày kết thúc: 21/12/2023
Lượt xem:3466
18
Ngày bắt đầu: 06/12/2023
Ngày kết thúc: 20/12/2023
Lượt xem:601
19
Ngày bắt đầu: 01/12/2023
Ngày kết thúc: 15/12/2023
Lượt xem:681
20
Ngày bắt đầu: 07/11/2023
Ngày kết thúc: 07/12/2023
Lượt xem:1213
21
Ngày bắt đầu: 02/11/2023
Ngày kết thúc: 02/12/2023
Lượt xem:964
22
Ngày bắt đầu: 27/10/2023
Ngày kết thúc: 26/11/2023
Lượt xem:674
23
Ngày bắt đầu: 26/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:671
24
Ngày bắt đầu: 25/10/2023
Ngày kết thúc: 25/11/2023
Lượt xem:746
25
Ngày bắt đầu: 20/10/2023
Ngày kết thúc: 20/11/2023
Lượt xem:771
26
Ngày bắt đầu: 06/10/2023
Ngày kết thúc: 06/11/2023
Lượt xem:783
27
Ngày bắt đầu: 04/10/2023
Ngày kết thúc: 04/11/2023
Lượt xem:772
28
Ngày bắt đầu: 03/10/2023
Ngày kết thúc: 03/11/2023
Lượt xem:920
29
Ngày bắt đầu: 29/09/2023
Ngày kết thúc: 29/10/2023
Lượt xem:762
30
Ngày bắt đầu: 14/09/2023
Ngày kết thúc: 14/10/2023
Lượt xem:937
31
Ngày bắt đầu: 06/09/2023
Ngày kết thúc: 06/10/2023
Lượt xem:853
32
Ngày bắt đầu: 20/09/2023
Ngày kết thúc: 03/10/2023
Lượt xem:798
33
Ngày bắt đầu: 31/08/2023
Ngày kết thúc: 01/10/2023
Lượt xem:873
34
Ngày bắt đầu: 28/08/2023
Ngày kết thúc: 28/09/2023
Lượt xem:926
35
Ngày bắt đầu: 25/08/2023
Ngày kết thúc: 25/09/2023
Lượt xem:945
36
Ngày bắt đầu: 14/08/2023
Ngày kết thúc: 14/09/2023
Lượt xem:941
37
Ngày bắt đầu: 11/08/2023
Ngày kết thúc: 11/09/2023
Lượt xem:901
38
Ngày bắt đầu: 01/08/2023
Ngày kết thúc: 01/09/2023
Lượt xem:973
39
Ngày bắt đầu: 28/07/2023
Ngày kết thúc: 28/08/2023
Lượt xem:946
40
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:989
41
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:981
42
Ngày bắt đầu: 21/07/2023
Ngày kết thúc: 21/08/2023
Lượt xem:985
43
Ngày bắt đầu: 20/07/2023
Ngày kết thúc: 20/08/2023
Lượt xem:988
44
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 17/08/2023
Lượt xem:959
45
Ngày bắt đầu: 17/07/2023
Ngày kết thúc: 17/08/2023
Lượt xem:976
46
Ngày bắt đầu: 11/07/2023
Ngày kết thúc: 11/08/2023
Lượt xem:948
47
Ngày bắt đầu: 11/07/2023
Ngày kết thúc: 11/08/2023
Lượt xem:989
48
Ngày bắt đầu: 04/07/2023
Ngày kết thúc: 04/08/2023
Lượt xem:974
49
Ngày bắt đầu: 03/07/2023
Ngày kết thúc: 03/08/2023
Lượt xem:1015
50
Ngày bắt đầu: 26/06/2023
Ngày kết thúc: 26/07/2023
Lượt xem:989
12345678