Trả lời câu hỏi công dân (Trần Khánh Hạ) về việc thi tuyển mới đầu vào giáo viên khi đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và bằng trung cấp sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm
Lượt xem: 913

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi theo Khoản 8 Điều 5 của Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT đối với trường hợp thi tuyển mới có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và bằng Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm có được xác định là có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm của cấp học đang giảng dạy theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có đủ điều kiện để được thi tuyển mới không? Vì chỗ tôi cơ quan chức năng khi thi tuyển mới giáo viên bảo là chỉ áp dụng cho giáo viên, còn đối với trường hợp tuyển mới thì không áp dụng. 

Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Xem chi tiết tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin khác
1 2 3 4 5  ...