ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN PHẢN ÁNH VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

1. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng của Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Số điện thoại: 0962 248 214

b) Địa chỉ thư điện tử: stnmt@travinh.gov.vn

2. Số điện thoại và thư điện tử đường dây nóng cấp huyện

STT

Đơn vị

Số điện thoại đường dây nóng

1

Thành phố Trà Vinh

0939 612 299

2

Thị xã Duyên Hải

0294 655 3301

3

Huyện Châu Thành

0782 879 222

4

Huyện Càng Long

0939 090 308

5

Huyện Cầu Ngang

0354 478 040

6

Huyện Tiểu Cần

0918 528 345

7

Huyện Cầu Kè

0907 893 494

8

Huyện Trà Cú

0294 355 5779

9

Huyện Duyên Hải

0942 477 415