315/BC-UBND
Lượt xem: 545
Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020
Xem tệp đính kèm tại đây
Tin khác