TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/KH-UBND 22/01/2024 Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước tỉnh Trà Vinh, giai đoạn đến năm 2025
Lượt xem: 71
Tải về 3
104/KH-UBND 01/11/2023 Thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5
Tải về 0
1241/QĐ-UBND 16/08/2023 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Thực phẩm An Phước, công trình khai thác tại ấp Dinh An, xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 313
Tải về 2
48/KH-UBND 02/06/2023 Kế hoạch Quản lý rác thải nhựa và rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 255
Tải về 2
539/QĐ-UBND 17/04/2023 Quyết định về việc phế duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đường dẫn vào Nhà máy xử lý rác tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 288
Tải về 1
92/KH-UBND 26/12/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 279
Tải về 0
91/KH-UBND 23/12/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT/TU ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 313
Tải về 1
2007/QĐ-UBND 13/04/2020 Ban hành kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 306
Tải về 0
807/UBND-NN 11/03/2020 Phối hợp quản lý tàu cá Quảng Ngãi hoạt động tại tỉnh
Lượt xem: 269
Tải về 0
454/STNMT-CCQLĐĐ 06/03/2020 Tài liệu Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 332
Tải về 2
29/TB-STNMT 05/02/2020 Thông báo số: 29/TB-STNMT kết quả phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) mỏ cát tại xã Long Đức, thánh phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 329
Tải về 3
03/KH-UBND 21/01/2020 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2020
Lượt xem: 249
Tải về 0
2708/QĐ-UBND 30/12/2019 Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 323
Tải về 0
2174/QĐ-UBND 24/10/2019 Thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy đinh
Lượt xem: 305
Tải về 0
19/2019/QĐ-UBND 10/09/2019 Quyết định số: 19/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 302
Tải về 0
196/TB-STNMT 24/07/2019 Thông báo số: 196/TB-STNMT về việc Công khai cá Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng công thương (cát sông, cát ven biển) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 345
Tải về 4
1167/QĐ-UBND 20/06/2019 Phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) mỏ cát tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 380
Tải về 3
37/KH-STNMT 11/06/2019 Kế hoạch số: 37/KH-STNMT Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 310
Tải về 0
986/QĐ-UBND 27/05/2019 Điều chỉnh, bổ sung mục 2 và phụ lục 3 của Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Lượt xem: 256
Tải về 0
2187/QĐ-UBND 31/10/2018 Phê duyệt danh sách Chủ tàu đăng ký thường xuyên hoạt động dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ hoặc khai thác hải sản xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Trà Vinh(đợt 1/2018)
Lượt xem: 286
Tải về 0
12