Nâng cao công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
Lượt xem: 2293
0:00 / 0:00

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2472/UBND-NC ngày 22/5/2024 gửi các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

anh tin bai

Người dân giao nộp súng tự chế đến cơ quan Công an (ảnh: Hồ Giang)

Theo đánh giá của Thanh tra Bộ Công an về việc thực hiện Kế hoạch số 571/KH-BCA-H05 về công tác thanh tra năm 2023 của lực lượng Công an Nhân dân. UBND các cấp đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân, tăng cường các mặt công tác để thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ chưa thường xuyên kiểm tra đối với cấp dưới; không ban hành các văn bản triển khai, báo cáo kết quả thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND cấp trên; chưa thường xuyên chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế theo đánh giá của Thanh tra Bộ Công an.

Đồng thời, tiếp tục triển khai, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân với các hình thức phù hợp, đa dạng. Nội dung, đối tượng tuyên truyền tập trung vào các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, những tác hại và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ….

Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tổ chức phân loại, thanh lý, tiêu huỷ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu gom đúng quy định của pháp luật. Chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của cơ quan, đơn vị.

Đối với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các cơ quan, đơn vị được phép sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ phải tăng cường kiểm tra, rà soát số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được trang bị theo đúng quy định. Bên cạnh đó, phải thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được trang bị, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo thẩm quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố cần chủ động bố trí, bổ sung kinh phí cho công tác tuyên truyền, vận động thu gom và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quốc Bình

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image