Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW
Lượt xem: 868
0:00 / 0:00

Sáng ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

anh tin bai

Đại biểu tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh tham dự hội nghị

Tại Trà Vinh, có khoảng 6.000 cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị trực tuyến với 132 điểm cầu.

Dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh có ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh.

Tại hội nghị, sau khi các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định.

Quy định số 144-QĐ/TW gồm 6 Điều với 21 điểm, quy định cụ thể các yêu cầu, tiêu chí chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên. Theo Quy định, có 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là: yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.    

anh tin bai

Đại biểu nghe quán triệt các nội dung quan trọng của Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Quán triệt những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 35-CT/TW, ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp.

Chỉ thị đưa ra những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp theo 7 yêu cầu; thực hiện 4 nội dung đại hội đảng các cấp và chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị: đối với Quy định 144-QĐ/TW, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ và đảng viên phải luôn nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định và chú trọng vai trò, trách nhiệm của của các chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy; mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện và “tự soi”, “tự sửa” theo chuẩn mực đạo đức của cách mạng.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận thức rõ quyết tâm của Đảng trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh, toàn diện…

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư đề nghị cần tổ chức tốt việc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn có liên quan của Trung ương và của cấp ủy cấp trên trực tiếp, bảo đảm để đảng viên trong toàn Đảng nắm vững, hiểu rõ, thực hiện đúng và đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở…

Bên cạnh đó, phải lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ…

Quốc Bình