Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã

Kết quả đến nay trên địa bàn huyện thành lập được 15 hợp tác xã (trong đó có 10 hợp tác xã nông nghiệp)
Qua 04 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU của Huyện ủy về “Xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác giai đoạn 2016-2020” các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình kinh tế hợp tác gắn với xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay trên địa bàn huyện thành lập được 15 hợp tác xã (trong đó có 10 hợp tác xã nông nghiệp), Qua rà soát đánh giá phân loại Hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp: 02 HTX xếp loại khá; 01 HTX xếp loại trung bình; 02 HTX xếp loại yếu; các hợp tác xã nông nghiệp còn lại chưa đánh giá do mới thành lập trong năm 2019.
 
Để tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã hiện có, đặc biệt hợp tác xã trên lĩnh vực nông nghiệp. Các cấp, các ngành tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị quyết số 05-NQ/HU; các chính sách hỗ trợ phát triển Hợp tác xã; tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về phát triển kinh tế hợp tác. Hoạt động của các hợp tác xã phải gắn với tái cơ cấu nông nghiệp của huyện, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân về bản chất, vai trò của Hợp tác xã, sự cần thiết phải củng cố, đổi mới phát triển Hợp tác xã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phát huy hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện, xã, thị trấn. Rà soát, bổ sung và phát triển đồng bộ các giải pháp, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của huyện, tạo cơ chế thông thoáng về vốn hỗ trợ Hợp tác xã phát triển; hỗ trợ củng cố các Hợp tác xã hoạt động yếu kém; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cấp ủy, chính quyền và cán bộ quản lý, điều hành Hợp tác xã về luật Hợp tác xã; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm Hợp tác xã; tăng cường việc ứng dụng tiến bộ khoa hoc kỹ thuật vào trong quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm theo hướng an toàn và liên kết với các công ty, doanh nghiệp tìm đầu vào, đầu ra cho sản phẩm hợp tác xã.
 
         An Trường
Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 748
  • Trong tuần: 32,486
  • Tất cả: 4,219,159