Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 4832
Chiều ngày 16/8, tại Hội trường Công an tỉnh Trà Vinh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” (Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trình bày những nội dung cơ bản, cốt lõi trong Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; bao gồm 04 quan điểm chỉ đạo; 07 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết số 12-NQ/TW là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là lực lượng vũ trang nhân dân sắc bén, mang bản chất của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; mang tính Nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; có hệ thống tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu; có đội ngũ cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ; pháp chế, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; tiềm lực hậu cần, kỹ thuật hiện đại. Nội dung Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII là đặc biệt quan trọng, nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đưa nước ta ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Huỳnh Văn Thình, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy Trà Vinh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

điều hành phần thảo luận, đóng góp ý kiến của đại biểu

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bổ sung các nội dung trong dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề xuất các giải pháp trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; giải pháp lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong đó chú ý phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các chủ trương xây dựng lực lượng Công an xã, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh

Ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên tinh thần Nghị quyết số 12 – NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh phải nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai nội dung của Bộ Chính trị đến toàn thể Đảng bộ các cấp, giúp cho cán bộ, đảng viên  và Nhân dân nâng cao nhận thức xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thành lập Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Trà Vinh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Lực lượng Công an cần tăng cường quan hệ gắn bó với các ngành, các cấp, tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong thực thi nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh - trật tự với phát triển kinh tế - xã hội.

                                                Phạm Hơn