GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,...
Thời gian kết thúc góp ý: 28/06/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về thẩm định an toàn...
Thời gian kết thúc góp ý: 26/06/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phí bình tuyển, công...
Thời gian kết thúc góp ý: 22/06/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình về việc xây dựng Nghị quyết và dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung...
Thời gian kết thúc góp ý: 21/06/2024
 Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người dạy...
Thời gian kết thúc góp ý: 19/06/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
Tải xuống
Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết...
Thời gian kết thúc góp ý: 15/06/2024
- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải. - Các ý...
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
Kết quả giải quyết hồ sơ

THĂM DÒ Ý KIẾN
Bạn đánh giá việc xử lý phản ánh qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh như thế nào ?
Bình chọn Xem kết quả
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
select
select
select
select