Danh sách các ý kiến góp ý

Lấy ý kiến về dự thảo Quyết định Quy định hạn mức giao đất cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

- Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày đăng tải.

- Các ý kiến đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh.

- Địa chỉ: số 478A, Mậu Thân, khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Điện thoại: 02943.840.280.

- Email:stnmt@travinh.gov.vn.