Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 4495 của Tỉnh ủy, Quy định số 4842 của BTV Tỉnh ủy và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24 của BTV Tỉnh ủy.

Ngày 21/4, Đồng chí Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy Duyên Hải chủ trì hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy; Quy định số 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và  05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

    Qua 03 năm triển khai thực hiện Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy ban Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong tỉnh Trà Vinh”; Quy định số 4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần “Chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tích cực đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện tốt nếp sống văn minh, đặc biệt là tuyết đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, “tự soi, tự sửa, tự răn đe”, cấp ủy nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, thủ trưởng các địa phương, cơ quan, đơn vị nêu gương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân.

Chủ tọa hội nghị

    Gắn với đó, Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn” và Đề án “Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội”. Qua 05 năm triển khai thực hiện, các lực lượng tham gia trên không gian mạng cơ bản kiểm soát được tình hình; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội, làm chủ không gian mạng, tỷ lệ thông tin tích cực trên mạng xã hội ngày càng nhiều; cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân tiếp cận được nhiều thông tin về người tốt, việc tốt, thông tin chính thống; có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, hạn chế thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội, định hướng dư luận tích cực trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.

    Đồng chí Lê Vũ Phương, Bí thư Huyện ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên một cách thường xuyên, liên tục, tạo điều kiện cho cấp dưới có cơ hội mạnh dạn trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, tôn trọng những ý kiến đóng góp của người dân, giải quyết dứt điểm, kịp thời, đúng nguyên tắc những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay từ cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin có quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, định hướng dư luận thông qua việc tạo lập các trang mạng định hướng, cung cấp thông tin chính thống, tạo sự lan tỏa thông tin tích cực, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm, hiểu rõ và nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng.

Biểu dương khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

    Dịp này, Chủ tịch UBND huyện biểu dương khen thưởng cho 03 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, hội viên trên địa bàn tỉnh”./.

                                                                     Tin, ảnh: Ni Rượng

 

Bản đồ hành chínhThống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 9310
  • Trong tuần: 63,669
  • Tất cả: 3,782,339