Trà Vinh xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Lượt xem: 2266
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đạo đức là nền tảng của người cách mạng, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của suối, Bác viết: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”. Xuất phát từ nền tảng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới tại tỉnh Trà Vinh thời gian qua được Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đạt được những kết quả tích cực.

 

Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức “5 xây, 5 chống”([1])được triển khai, quán triệt, thực hiện trong toàn Đảng bộ từ năm 2011 và sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị thường xuyên lãnh đạo, định hướng rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ, đảng viên vừa phù hợp với nội dung các chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vừa sát hợp với các loại hình (cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy các cấp; phòng, ngành huyện và tương đương; xã, phường, thị trấn; các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học; bệnh viện, trạm y tế; doanh nghiệp v.v…). Tính đến năm 2022, có 511/515 địa phương, cơ quan, đơn vị (tính theo cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở) trong tỉnh đã xây dựng và rà soát, bổ sung chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đạt tỷ lệ 99,22%.

Nội dung chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh Trà Vinh thể hiện rõ quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, hiện thực hóa chuẩn mực đạo đức, giá trị đạo đức cách mạng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giải quyết 3 mối quan hệ lớn “với mình”, “với việc”, “với người”. Qua đó, cấp uỷ cũng hướng đến tập trung tạo đột phá, giải quyết vấn đề bức xúc - lấy việc gắn học tập và làm theo Bác làm động lực để nâng cao chất lượng và tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong đó, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nói chung, tập trung nghiên cứu, nắm vững, hiểu rõ và thực hiện rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu về: chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; tác phong, lề lối làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, tập trung nghiên cứu, làm rõ, gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện về: tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá, triển khai thực hiện chủ trương, chính sách; gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đoàn kết nội bộ, đoàn kết với nhân dân ...

Từ năm 2022, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong tỉnh tập trung  nghiên cứu, vận dụng, thực hiện về: “ý chí”, “khát vọng”, “tự lực”, “tự cường”, “khát vọng phát triển đất nước”, “trách nhiệm của mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; thực hiện tốt việc cần, kiệm; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, quy định, hương ước; tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh, vươn lên thoát nghèo/khá/giàu; tích cực tham gia, thực hiện phong trào, cuộc vận động do cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương phát động (xây dựng gia đình văn hoá, xây dựng nông thôn mới, giúp nhau thoát nghèo) v.v…

Quá trình thực hiện chuẩn mực, quy tắc ứng xử, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, thanh tra nhân dân theo dõi, giám sát, đánh giá, nhận xét tinh thần, thái độ, trách nhiệm, hiệu quả cụ thể hóa thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, cấp ủy cấp huyện và ủy ban kiểm tra cùng cấp, cấp ủy cơ sở đều có đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc xây dựng, bổ sung, thực hiện chuẩn mực đạo đức vào nội dung chương trình kiểm tra, giám sát. Các đồng chí ủy viên, ủy viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ các cấp trong quá trình chỉ đạo địa bàn, có chú trọng chỉ đạo, đôn đốc, uốn nắn, biểu dương việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các địa phương, cơ quan, đơn vị. Thông qua việc tích cực học tập, làm theo Bác, thực hiện chuẩn mực đạo đức của tập thể, cá nhân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức trên địa bàn tỉnh phù hợp, sát hợp hơn, trong đó, tập trung các giải pháp cơ bản:

Một là, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy về xây dựng, rà soát, thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Hai là, các cấp ủy tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; chú trọng bổ sung nội dung thực hiện phù hợp yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, dễ nhớ, dễ thực hiện; thường xuyên quán triệt, sinh hoạt nội dung, liên hệ nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vận dụng thực hiện chuẩn mực, nhằm đưa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị thực sự trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên rà soát, bổ sung Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Trà Vinh phát triển” gắn với cam kết tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện hằng năm sát hợp, hiệu quả, thiết thực.

Ba là, chỉ đạo chú trọng gắn thực hiện chuẩn mực đạo đức với xác định và lựa chọn khâu đột phá, vấn đề nổi cộm bức xúc để tập trung thực hiện, giải quyết, tạo chuyển biến tích cực, sức lan tỏa, điển hình trong học tập, làm theo Bác đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần sâu sát, hành động quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tấm gương điển hình tạo sự lan toả tích cực trong xã hội. Lấy kết quả phấn đấu, thực hiện chuẩn mực đạo đức làm căn cứ để bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên và của các tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Bốn là, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị chú trọng kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kết quả, hiệu quả xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, làm cho việc học và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thiết thân, đạt kết quả thực chất, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

T.N

 ([1]) Tập trung là: Xây dựng bản lĩnh chính trị, chống suy thoái đạo đức, lối sống; xây dựng tác phong quần chúng, chống quan liêu, cửa quyền; xây dựng tinh thần trách nhiệm, chống tham ô, nhũng nhiễu; xây dựng ý thức cần, kiệm, chống lãng phí, xa hoa; xây dựng đoàn kết nội bộ, chống bè phái, cục bộ.

Tin khác
1 2 3 4 5  ...