Đề án truyền thông quyền về con người trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 1389
Nhằm thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-TTg ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch số 80/KH-UBND thực hiện Đề án truyền thông quyền về con người ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Hội nghị tập huấn công tác thông tin đối ngoại về quyền con người khu vực ĐBSCL do Bộ Thông tin và Truyền Thông, Ban Chỉ đạo nhân quyền Trung ương và UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp tổ chức vào tháng 8/2022

Kế hoạch đặt ra mục tiêu cụ thể đến 2028, 100% cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế phát ngôn về quyền con người; 100% cán bộ, công chức làm công tác liên quan đến quyền con người, làm công tác quản lý thông tin, truyền thông được cập nhật thông tin, tập huấn kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người; tổ chức trưng bày hình ảnh, tài liệu về quyền con người, cung cấp, chuyển giao tài liệu về quyền con người, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông đại chúng; 100% nguồn dữ liệu và sản phẩm truyền thông của đề án được số hóa và phổ biến trên không gian mạng để lan tỏa các thông tin tích cực, nhân văn, giảm thiểu các thông tin sai lệch, tin giả, tin xấu xâm hại quyền con người; chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ, ngành trung ương và các đơn vị có liên quan để thực hiện tốt các khuyến nghị của quốc tế, nâng cao nhận thức về quyền con người đã được Chính phủ Việt Nam chấp nhận.

Nội dung truyền thông tập trung xoay quanh Luật pháp quốc tế về quyền con người, đặc biệt là 7 công ước Quốc tế cơ bản về quyền con người mà công dân Việt Nam là thành viên; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; tình hình, nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người trên các lĩnh vực; các vụ việc, các đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín của tỉnh; các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong các nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người ở cấp độ khu vực và quốc tế.

Để thực hiện tốt Đề án, UBND tỉnh đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Rà soát, đề xuất thực hiện cơ chế, văn bản phối hợp, hướng dẫn quản lý đề án; tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người cho các lực lượng truyền thông; hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại về quyền con người và đăng phát các sản phẩm truyền thông về quyền con người; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Kế hoạch được giao cho Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện.

Quốc Bình

Tin khác