30 nghị quyết chuyên đề được thông qua tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X
Lượt xem: 3157
Qua 2,5 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 9 – HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và đi đến bế mạc vào sáng ngày 14/7. Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng điều hành phiên bế mạc.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hằn phát biểu tại kỳ họp

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết, tại kỳ họp này UBND tỉnh trình 9 báo cáo, 24 tờ trình, có đề nghị bổ sung, điều chỉnh, làm rõ thêm và đánh giá, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023.

Các nội dung, vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm, kiến nghị tại kỳ họp này, cũng như các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại phiên thảo luận về các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình, cơ bản các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thống nhất, có đề nghị bổ sung, điều chỉnh, làm rõ thêm, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023 và một số chính sách quan trọng.

UBND tỉnh rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; sự chia sẻ, giám sát của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

 

Các đại biểu tham gia biểu quyết tại kỳ họp

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 30 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ nhất trí cao, các nghị quyết được thông qua gồm:

1. Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Trà Vinh.

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh.

3. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2025.

4. Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023.

5. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3).

6. Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023.

7. Nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

8. Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

9. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh.

10. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Bảng giá đất 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019; Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh.

11. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

12. Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

13. Nghị quyết về ban hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

14. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ thiết bị và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND ngày 12/4/2019 của HĐND tỉnh.

15. Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

16. Nghị quyết ban hành mẫu hồ sơ, thủ tục lựa chọn dự án dược liệu quý trên địa bàn huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

17. Nghị quyết phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

18. Nghị quyết quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

19. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

20. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

21. Nghị quyết quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

22. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh.

23. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện năm 2023.

24. Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2023 hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương.

25. Nghị quyết phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

26. Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022.

27. Nghị quyết kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

28. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2024.

29. Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023.

30. Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2023.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái phát biểu bế mạc tại kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái nhấn mạnh: đây là những nghị quyết quan trọng; nếu được tập trung triển khai tốt sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Để các nghị quyết của HĐND sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, HĐND tỉnh đề nghị sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được thông qua. Đề nghị Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát các nghị quyết vừa được ban hành cũng như các nghị quyết trước đây HĐND đã ban hành sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến và nguyện vọng của cử tri, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị; qua đó tạo được niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế.

Yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết HĐND và kết quả kỳ họp đến toàn thể cử tri và nhân dân.

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Kim Ngọc Thái tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Phương và Thân Thị Ngọc Kiều

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét miễn nhiệm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với đồng chí Nguyễn Quốc Phương do đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại huyện Trà Cú giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy và bầu đồng chí Thân Thị Ngọc Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Càng Long giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nguyên Chương