Lý luận và Thực tiễn

       Trải qua bao thăng trầm lịch sử, cùng sống trong một cộng đồng xã hội, người Khmer Trà Vinh đã từng chung vai sát cánh trong cuộc đấu tranh sinh tồn bảo vệ đất nước, gìn giữ quê hương…

Nghiên cứu - Trao đổi

      Xã hội vận động và phát triển, tuy phải thông qua hoạt động có mục đích của con người, vẫn theo những quy luật khách quan tồn tại ngoài ý muốn chủ quan của họ. Nhưng con người có thể nhận thức và vận dụng những quy luật ấy để phục vụ lợi ích của mình và nhận thức đẩy một cách tích cực sự phát triển của lịch sử.
Tổng số người truy cập