Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 2382 /STC-NS ngày 14/12/2017 của Sở Tài chính V/v thực hiện trích kinh phí công đoàn cho đối tượng cán bộ không chuyên trách có đóng [15/12/2017]
Công văn số 2355 /STC-NS ngày 12/12/2017 của Sở Tài chính V/v hướng dẫn thanh toán chi phí dự thi nâng ngạch Kiểm tra viên chính [13/12/2017]
Công văn số 2354 /STC-TTr ngày 12/12/2017 của Sở Tài chính V/v báo cáo công tác thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 [12/12/2017]
Thông tư số 104/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác [08/12/2017]
Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính [08/12/2017]
Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ Tài chính Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia [08/12/2017]
Công văn số 4377/UBND-KT ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh Về việc thực hiện thu phí theo Thông tư số 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính [01/12/2017]
Công văn số 4376/UBND-KT ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh Về việc thực hiện thu phí theo Thông tư số 114/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính [01/12/2017]
Công văn số 4293/UBND-CNXD ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh Về việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành có phụ cấp không ổn định sản xuất 10% trong lĩnh vực hoạt động xây dựng cơ bản [01/12/2017]
Công văn số 2310/STC-NS ngày 30/11/2017 của Sở Tài chính V/v thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh và người công tác ở xã, ấp đặc biệt khó khăn [01/12/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước