Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 [18/01/2017]
Thông tư số 330/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính [13/01/2017]
Thông tư số 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính [13/01/2017]
Thông tư số 259/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính [13/01/2017]
Giấy mời về việc hướng dẫn mẫu biểu phân bổ, thuyết minh phân bổ dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2017 [28/12/2016]
Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính [26/12/2016]
Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính [26/12/2016]
Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính [26/12/2016]
Thông tư 319/2016/TT-BTC ngày 13/12/2016 của Bộ Tài chính [23/12/2016]
Thông tư 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính [23/12/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước