Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông báo về việc mời tham gia chào hàng cạnh tranh
Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ Tướng Chính phủ Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ Tướng Chính phủ
Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
Công văn số 13244/BTC-PC ngày 19/9/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghi định quy định về thuế
Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Thông tư số 113/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
Công văn số 1164/STC-THTK ngày 22/8/2014 của Sở Tài chính về việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước