Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
Thông tư 22/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Thông báo số 11/TB-STC ngày 15/01/2015 của Sở Tài chính Trà Vinh về việc bán tài sản thanh lý
Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Thông tư 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội
Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính
Công văn số 18521/BTC-KBNN ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dân công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước