Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông báo số 303 về kết quả chào giá cạnh tranh mua sắm trang thiết bị tin học
Thông báo số 285/TB-STC ngày 05/11/2015 của Sở Tài chính về việc chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị tin học
Công văn số 10254/BTC-ĐT ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng
Thông báo 101/STC-THTK ngay 01/6/2015 của Sở Tài chính thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm trang thiết bị tin học
Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra tài chinh công ty TNHH MTV cấp thoát nước
Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
Thông báo số 74/STC-THTK ngày 05/5/2015 của Sở Tài chính Trà Vinh Về việc mời tham gia chào hàng cạnh tranh
Kế hoạch số 352/KH-STTTT-BCXB ngày 09/4/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước