Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 10192/BTC-KBNN ngày 25/7/2014 về việc tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn NSNN
Hướng dẫn số 32/HD/STC-SCT ngày 31/7/2014 của Sở Tài chính, Sở Công thương về việc tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính
Công văn số 1067/STC-NS ngày 01/8/2014 của Sở Tài chính
Thông tư liên tịch số 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 04/7/2014 của Bộ Tài chính và bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Thông tư 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Thông tư 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Công văn số 967/STC-NS ngày 15/7/2014 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Nghị định 68/2014/NĐ-CP ngày 09/7/2014 của Chính phủ
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
Skip portletPortlet Menu
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước