Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông báo số 15/TB-STC ngày 16/02/2017 của Sở Tài chính [16/02/2017]
Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính [16/02/2017]
Thông tư số 320/2016/TT-BTC ngày 14/12/2016 của Bộ Tài chính [16/02/2017]
Công văn số 187/STC-QLG&CS ngày 10/02/2017 của Sở Tài chính [10/02/2017]
Công văn số 184/STC-QLG&CS ngày 09/02/2017 của Sở Tài chính [10/02/2017]
Công văn số 186/STC-TTr của Sở Tài chính ngày 10/02/2017 về việc nhắc nhở báo cáo công tácTHTK, CLP năm 2016 (Lần 2) [10/02/2017]
Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh [25/01/2017]
Thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính [25/01/2017]
Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 [18/01/2017]
Thông tư số 330/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính [13/01/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước