Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Công bố danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh [15/07/2016]
Công văn số 1234/UBND-KTTH ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh [29/04/2016]
Công văn số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 của Bộ Tài chính [29/04/2016]
Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính [30/03/2016]
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính Phủ [30/03/2016]
Công văn số 3065/BTC-QLCS ngày 09/3/2016 của Bộ Tài chính [29/03/2016]
Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [04/02/2016]
Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước [04/02/2016]
Công văn số 766/STC-ĐT ngày 26/4/2016 của Sở Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn động quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 [29/01/2016]
Công văn số 765/STC-ĐT ngày 26/4/2016 của Sở Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn động quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 [29/01/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước