Website đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm.
Liên kết website
 
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [04/02/2016]
Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước [04/02/2016]
Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2014 [04/01/2016]
Báo cáo số 330/BC-STC ngày 19/8/2015 của Sở Tài chinh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước [04/01/2016]
Công văn số 19119/BTC-KBNN ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS [31/12/2015]
Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Quy định [28/12/2015]
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách [24/12/2015]
Quyết định 196/QĐ-STC ngày 10/12/2015 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chinh năm 2016 [16/12/2015]
Thông báo số 303 về kết quả chào giá cạnh tranh mua sắm trang thiết bị tin học [20/11/2015]
Thông báo số 285/TB-STC ngày 05/11/2015 của Sở Tài chính về việc chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị tin học [05/11/2015]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Giá cả thị trường
Phí-Lệ phí
Công khai số liệu ngân sách nhà nước