Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Mẫu biểu lập kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm [08/06/2017]
Mẫu biểu lập dự toán NSNN theo Thông tư số 342/2016/TT-BTC [08/06/2017]
Công văn số 826/STC-NS ngày 19/5/2017 của Sở Tài chính [23/05/2017]
Công văn số 821/STC-NS ngày 19/5/2017 của Sở Tài chính [19/05/2017]
Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính [19/05/2017]
Công văn số 771/STC-TTr ngày 15/5/2017 của Sở Tài chính [16/05/2017]
Thông tư 30/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 của Bộ Tài chính [08/05/2017]
Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính [08/05/2017]
Thông tư 33/2017/TT-BTC ngày 20/4/2017 của Bộ Tài chính [05/05/2017]
Công văn số 621/STC-NS ngày 18/4/2017 của Sở Tài chính [20/04/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>