Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
Thông báo số 74/STC-THTK ngày 05/5/2015 của Sở Tài chính Trà Vinh Về việc mời tham gia chào hàng cạnh tranh
Kế hoạch số 352/KH-STTTT-BCXB ngày 09/4/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
Thông tư 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07
Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>