Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 1234/UBND-KTTH ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh [29/04/2016]
Công văn số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 của Bộ Tài chính [29/04/2016]
Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính [30/03/2016]
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính Phủ [30/03/2016]
Công văn số 3065/BTC-QLCS ngày 09/3/2016 của Bộ Tài chính [29/03/2016]
Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [04/02/2016]
Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước [04/02/2016]
Công văn số 766/STC-ĐT ngày 26/4/2016 của Sở Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn động quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 [29/01/2016]
Công văn số 765/STC-ĐT ngày 26/4/2016 của Sở Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn động quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014 [29/01/2016]
Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2014 [04/01/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>