Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính
Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Thông báo về việc mời tham gia chào hàng cạnh tranh
Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ Tướng Chính phủ Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ Tướng Chính phủ
Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
Công văn số 13244/BTC-PC ngày 19/9/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghi định quy định về thuế
Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>