Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Công văn số 10192/BTC-KBNN ngày 25/7/2014 về việc tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn NSNN
Hướng dẫn số 32/HD/STC-SCT ngày 31/7/2014 của Sở Tài chính, Sở Công thương về việc tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính
Công văn số 1067/STC-NS ngày 01/8/2014 của Sở Tài chính
Thông tư liên tịch số 88/2014/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 04/7/2014 của Bộ Tài chính và bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư số 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Thông tư 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng
Thông tư 84/2014/TT-BTC ngày 27/6/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Công văn số 967/STC-NS ngày 15/7/2014 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>