Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ
Thông tư 22/2015/TT-BTC ngày 12/02/2015 của Bộ Tài chính
Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Thông báo số 11/TB-STC ngày 15/01/2015 của Sở Tài chính Trà Vinh về việc bán tài sản thanh lý
Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Thông tư 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Thông tư 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội
Thông tư 188/2014/TT-BTC ngày 10/12/2014 của Bộ Tài chính
Công văn số 18521/BTC-KBNN ngày 19/12/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dân công tác khóa sổ kế toán niên độ 2014 trên TABMIS
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>