Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 13244/BTC-PC ngày 19/9/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghi định quy định về thuế
Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Thông tư số 113/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
Công văn số 1164/STC-THTK ngày 22/8/2014 của Sở Tài chính về việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Công văn số 1108/STC-THTK ngày 11/8/2014 của Sở Tài chính về việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
Công văn số 10192/BTC-KBNN ngày 25/7/2014 về việc tăng cường công tác quản lý tạm ứng và thu hồi tạm ứng vốn NSNN
Hướng dẫn số 32/HD/STC-SCT ngày 31/7/2014 của Sở Tài chính, Sở Công thương về việc tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 14/7/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>