Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 10254/BTC-ĐT ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn mức tạm ứng đối với các công việc của dự án được thực hiện theo hợp đồng
Thông báo 101/STC-THTK ngay 01/6/2015 của Sở Tài chính thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm trang thiết bị tin học
Báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị tại kết luận thanh tra tài chinh công ty TNHH MTV cấp thoát nước
Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính
Thông báo số 74/STC-THTK ngày 05/5/2015 của Sở Tài chính Trà Vinh Về việc mời tham gia chào hàng cạnh tranh
Kế hoạch số 352/KH-STTTT-BCXB ngày 09/4/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
Thông tư 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 của Bộ Tài chính Ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05,06 và 07
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>