Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Công văn số 2382 /STC-NS ngày 14/12/2017 của Sở Tài chính V/v thực hiện trích kinh phí công đoàn cho đối tượng cán bộ không chuyên trách có đóng [15/12/2017]
Công văn số 2355 /STC-NS ngày 12/12/2017 của Sở Tài chính V/v hướng dẫn thanh toán chi phí dự thi nâng ngạch Kiểm tra viên chính [13/12/2017]
Công văn số 2354 /STC-TTr ngày 12/12/2017 của Sở Tài chính V/v báo cáo công tác thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 [12/12/2017]
Thông tư số 104/2017/TT-BTC ngày 05/10/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác [08/12/2017]
Quyết định số 2366/QĐ-BTC ngày 15/11/2017 của Bộ Tài chính [08/12/2017]
Thông tư số 126/2017/TT-BTC ngày 27/11/2017 của Bộ Tài chính Về chế độ báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia [08/12/2017]
Công văn số 4377/UBND-KT ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh Về việc thực hiện thu phí theo Thông tư số 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính [01/12/2017]
Công văn số 4376/UBND-KT ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh Về việc thực hiện thu phí theo Thông tư số 114/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính [01/12/2017]
Công văn số 4293/UBND-CNXD ngày 21/11/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh Về việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành có phụ cấp không ổn định sản xuất 10% trong lĩnh vực hoạt động xây dựng cơ bản [01/12/2017]
Công văn số 2310/STC-NS ngày 30/11/2017 của Sở Tài chính V/v thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh và người công tác ở xã, ấp đặc biệt khó khăn [01/12/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>