Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước [04/02/2016]
Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước [04/02/2016]
Báo cáo số 163/BC-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc kết quả giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2014 [04/01/2016]
Báo cáo số 330/BC-STC ngày 19/8/2015 của Sở Tài chinh về tình hình tài chính và kết quả hoạt động SXKD năm 2014 của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước [04/01/2016]
Công văn số 19119/BTC-KBNN ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2015 trên TABMIS [31/12/2015]
Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Quy định [28/12/2015]
Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách [24/12/2015]
Quyết định 196/QĐ-STC ngày 10/12/2015 của Sở Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chinh năm 2016 [16/12/2015]
Thông báo số 303 về kết quả chào giá cạnh tranh mua sắm trang thiết bị tin học [20/11/2015]
Thông báo số 285/TB-STC ngày 05/11/2015 của Sở Tài chính về việc chào giá cạnh tranh cung cấp thiết bị tin học [05/11/2015]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>