Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng [28/07/2016]
Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BTC ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Công thương Hướng dẫn thực hiện cơ chế một cửa quốc gia [28/07/2016]
Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 [28/07/2016]
Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 [28/07/2016]
Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 [28/07/2016]
Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 07/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Công bố danh mục mua sắm tập trung cấp tỉnh [15/07/2016]
Công văn số 1234/UBND-KTTH ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh [29/04/2016]
Công văn số 4819/BTC-ĐT ngày 08/4/2016 của Bộ Tài chính [29/04/2016]
Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính [30/03/2016]
Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính Phủ [30/03/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>