Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Thông tư số 147/2014/TT-BTC ngày 08/10/2014 của Bộ Tài chính
Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ Tướng Chính phủ Quyết định về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020
Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ Tướng Chính phủ
Nghị định 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ Quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm
Công văn số 13244/BTC-PC ngày 19/9/2014 của Bộ Tài chính về việc triển khai Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn
Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghi định quy định về thuế
Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
Thông tư số 113/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện
Công văn số 1164/STC-THTK ngày 22/8/2014 của Sở Tài chính về việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
Công văn số 1108/STC-THTK ngày 11/8/2014 của Sở Tài chính về việc cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>