Tin chuyên ngành

Bắt đầu từ năm 2016, Chính phủ qui định việc mua sắm tài sản công sẽ được thực hiện tập trung trên cả nước. Riêng đối với xe ô tô công được mua sắm trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của các Bộ, ngành và địa phương.


Hiện nay các Bộ, ngành và các địa phương trên cả nước chưa hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu do đang trong quá trình rà soát, sắp xếp lại số lượng xe ô tô phục vụ công tác hiện có.


Việc mua sắm mới xe ô tô công chỉ được thực hiện sau khi có kết quả rà soát, sắp xếp của các Bộ, ngành, địa phương và có văn bản gửi Bộ Tài chính theo quy định tại Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015.

Văn bản