Tin chuyên ngành

Ngày 27/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước, với nhiều quy định đáng chú ý, thể hiện động thái mạnh mẽ của Thủ tướng trước tình trạng nhiều dự án vi phạm quyết toán, gây ảnh hưởng đến việc quản lý vốn Nhà nước, gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài, không tất toán được tài khoản của dự án…

Văn bản