Tin chuyên ngành

Hiện nay, một số đơn vị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý tài sản nhằm thực hiện quản lý tài sản công đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn đơn vị chưa thực hiện theo dõi, lập hồ sơ liên quan đến việc hình thành, biến động tài sản nhà nước; báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Cơ quan tài chính luôn gặp khó khăn trong theo dõi, phân tích, tổng hợp, báo cáo về tình hình tài sản công với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính; đồng thời cơ quan tài chính cũng bị hạn chế trong việc đề xuất quản lý, mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản với lãnh đạo cấp trên.