Tin chuyên ngành

Ngày 17 và 18/9/2014, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã Tân Hòa, Tập Ngãi và Tân Hùng tổ chức hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Tin khác

Căn cứ quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh về ban hành chế độ quản lý, khai thác và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các Cơ quan, Tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng đất công phải báo cáo tình hình quản lý, sử dụng về Sở Tài nguyên và Môi trường vào ngày 25 tháng 12 hàng năm.