Tin chuyên ngành

Nhằm bổ sung kiến thức về biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Văn phòng Biến đổi khí hậu và Ban Điều phối Dự án AMD Trà Vinh tổ chức các lớp tập huấn về Biến đổi khí hậu và Quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.