Tin khác

Nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường theo hướng chuyên nghiệp văn minh và hiện đại