Tin chuyên ngành

Ngày 17 và 18/9/2014, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã Tân Hòa, Tập Ngãi và Tân Hùng tổ chức hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Tin khác

Ngày 26/9/2014, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra an toàn thông tin tại Sở Tài nguyên và Môi trường theo Kế hoạch số 107/KH-BPCT, ngày 22/8/2014 của Bộ phận chuyên trách đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Trà Vinh.