Tin chuyên ngành

Ngày 17 và 18/9/2014, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã Tân Hòa, Tập Ngãi và Tân Hùng tổ chức hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình.

Tin khác

Thực hiện Công văn 4393/BTNMT-VP ngày 08/10/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức giao lưu trực tuyến về quản lý nhà nước trong  lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đợt 2 năm 2014.