Sơ đồ website Trang chủ
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
  Bộ máy tổ chức

A. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan

                                                                                                   
1. Bác sĩ Nguyễn Văn Thăng
 


      - Họ và tên : Nguyễn Văn Thăng

      - Chức vụ Đảng : Bí thư Đảng ủy Sở Y tế.
      - Chức vụ chính quyền : Giám đốc Sở Y tế
      - Ngày sinh : 05/08/1955.
      - Nơi sinh : xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
      - Giới tính : Nam.
      - Dân tộc : Kinh.
      - Tôn giáo : không.
      - Địa chỉ : số 389, đường Phan Đình Phùng, K1, P7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
      - Quê quán: xã Trung Ngãi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
      - Trình độ văn hóa : 12/12.
      - Trình độ chuyên môn : Bác sỹ CKI.
      * Nhiệm vụ đảm nhiệm :
      - Chịu trách nhiệm chính, toàn bộ các kết quả thực hiện nhiệm vụ trước tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Y tế.
    - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở và Phòng Y tế huyện, thành phố về chuyên môn; Xây dựng các đề án, quy hoạch, các văn bản chỉ đạo phục vụ sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân trên đại bàn tỉnh.


2. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Nga

       - Họ và tên : Nguyễn Hoàng Nga.
      - Chức vụ Đảng : Đảng viên.
      - Chức vụ chính quyền : Phó Giám đốc Sở Y tế.
      - Ngày sinh : 15/04/1963.
      - Nơi sinh : xã Long Châu, huyện Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long.
      - Giới tính : Nữ.
      - Dân tộc : Kinh.
      - Tôn giáo : không.
      - Địa chỉ : số 382, đường Lê Lợi, P1, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh .
      - Quê quán : xã An Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.
      - Trình độ văn hóa : 12/12.
      - Trình độ chuyên môn : Bác sỹ CKII.
      * Nhiệm vụ đảm nhiệm :
    Kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn Sở, thực hiện các quyết định, kế hoạch chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Phát hiện và đề xuất những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung, giải quyết thuộc quyền lãnh đạo Sở, được Giám đốc phân công. Theo dõi cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách.


3. Thạc sĩ, Bác sĩ Cao Mỹ Phượng

       - Họ và tên : Cao Mỹ Phượng.
      - Chức vụ Đảng : Đảng viên.
      - Chức vụ chính quyền : Phó Giám đốc Sở Y tế
      - Ngày sinh : 15/10/1965.
      - Nơi sinh : xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
      - Giới tính : Nữ.
      - Dân tộc : Kinh.
      - Tôn giáo : không.
      - Địa chỉ : số 117, đường Phan Đình Phùng, K1, P7, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
      - Quê quán: xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
      - Trình độ văn hóa : 12/12
      - Trình độ chuyên môn : Tiến sỹ Bác sỹ.
      * Nhiệm vụ đảm nhiệm :
    Kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn Sở, thực hiện các quyết định, kế hoạch chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Phát hiện và đề xuất những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung, giải quyết thuộc quyền lãnh đạo Sở, được Giám đốc phân công. Theo dõi cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách.


4. Bác sĩ Phan Thanh Dũng

       - Họ và tên : Phan Thanh Dũng.
      - Chức vụ Đảng : Đảng ủy viên – Đảng ủy Sở Y tế.
      - Chức vụ chính quyền : Phó Giám đốc Sở Y tế
      - Ngày sinh : 16/6/1961
      - Nơi sinh : Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
      - Giới tính : Nam.
      - Dân tộc : Kinh.
      - Tôn giáo : không.
      - Địa chỉ : 402 Điện Biên Phủ, khóm 3, phường 6, TP. Trà Vinh
      - Quê quán: Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh
      - Trình độ văn hóa : 12/12
      - Trình độ chuyên môn : Bác sỹ chuyên khoa II.
      * Nhiệm vụ đảm nhiệm :
    Kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn Sở, thực hiện các quyết định, kế hoạch chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Phát hiện và đề xuất những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung, giải quyết thuộc quyền lãnh đạo Sở, được Giám đốc phân công. Theo dõi cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách.


5. Dược sĩ Bùi Văn Minh

       - Họ và tên : Bùi Văn Minh.
      - Chức vụ Đảng : Ủy viên Thường vụ - Đảng ủy Sở Y tế.
      - Chức vụ chính quyền : Phó Giám đốc Sở Y tế.
      - Ngày sinh :  26/06/1960.
      - Nơi sinh : xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
      - Giới tính : Nam.
      - Dân tộc : Kinh.
      - Tôn giáo : không.
      - Địa chỉ : số 18A, đường Điện Biên Phủ, P6, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
      - Quê quán : xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
      - Trình độ văn hóa : 12/12.
      - Trình độ chuyên môn : Dược sỹ CKI.
      * Nhiệm vụ đảm nhiệm :
    Kiểm tra đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở và các phòng chuyên môn Sở, thực hiện các quyết định, kế hoạch chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Phát hiện và đề xuất những vấn đề cần được sửa đổi, bổ sung, giải quyết thuộc quyền lãnh đạo Sở, được Giám đốc phân công. Theo dõi cán bộ, công chức, viên chức và chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ thuộc lĩnh vực được Giám đốc phân công phụ trách.
Các bài viết khác:
Cơ cấu tổ chức Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh [27/09/2011]
Các phòng chức năng Sở Y tế [28/04/2009]
Các đơn vị trực thuộc [28/04/2009]
<<  <  1  >>  >>