Tin hoạt động ngành

       Luật Hộ tịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 20/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Lần đầu tiên các quy định điều chỉnh công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được quy định ở văn bản Luật. Luật Hộ tịch ra đời đã tạo cơ sở pháp lý lâu dài, ổn định và thống nhất cho công tác này. Để triển khai thi hành Luật được kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, ngày 14/5/2015, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (theo Quyết định số 772/QĐ-UBND)....

Trả lời ý kiến công dân

Bạn đọc ở Thành phố Trà Vinh
Tôi có người bạn, có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng nuôi con nên có thỏa thuận cho con cho tôi làm con nuôi, hai chúng tôi sinh sống cùng một Phường, hiện tôi đang chấp hành hình phạt tù treo, như vậy có được xin con nuôi hay không? Nếu được thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?