Tin hoạt động ngành

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản Hiến pháp đã kế thừa và phát triển các bản Hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 và năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Bản Hiến pháp là văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện tập trung ý chí của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta, tạo cơ sở chính trị - pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong thời kỳ mới, giai đoạn cách mạng mới nhằm xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thực hiện Chỉ thị số 32-CT TW ngày 03-01-2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về Hiến pháp, tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật biên soạn, xuất bản Tài liệu Hỏi - Đáp về Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Trà Vinh xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung tài liệu này.

Thông tin đang cập nhật.