Trả lời ý kiến công dân

Bạn đọc ở Thành phố Trà Vinh
Tôi có người bạn, có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng nuôi con nên có thỏa thuận cho con cho tôi làm con nuôi, hai chúng tôi sinh sống cùng một Phường, hiện tôi đang chấp hành hình phạt tù treo, như vậy có được xin con nuôi hay không? Nếu được thì cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết?