Tin hoạt động ngành

            Ngày 09 tháng 11 năm 2015, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 1953/QĐ-UBND ban hành quy đinh về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Quy định này được áp dụng để xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Công chứng.