Sơ đồ website Trang chủ Website đang trong giai đoạn xây dựng và chạy thử nghiệm rất mong sự đóng góp của quý bạn đọc gần xa.
Skip portletPortlet Menu
  Quy trình một cửa


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TRÀ VINH

         

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Stt

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Quy trình xét duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn bầu cử hoặc bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

03

02

Quy trình xét duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

04

03

Quy trình xét duyệt hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn bãi nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

05

04

Quy trình thẩm định và thỏa thuận với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự tuyển đầu vào sau đại học trong nước

06

05

Quy trình thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học trong nước

07

06

Quy trình thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương

09

07

Quy trình thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

12

08

Quy trình thỏa thuận nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống (Trừ cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý)

15

09

Quy trình thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng I

16

10

Quy trình thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức quản lý đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng II do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội cấp tỉnh

19

11

Quy trình điều động công chức; chấp thuận cho viên chức chuyển công tác trong tỉnh Trà Vinh

22

12

Quy trình thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

23

13

Quy trình phê duyệt Điều lệ Hội cấp tỉnh, cấp huyện

25


Xem chi tiết từng thủ tục hành chính và tải các mẫu kèm theo: tại đây