Sơ đồ website Trang chủ Website đang trong giai đoạn xây dựng và chạy thử nghiệm rất mong sự đóng góp của quý bạn đọc gần xa.
Skip portletPortlet Menu
  Quy trình ISO


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TRÀ VINH

         

                                DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG ISO

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Trang

01

Quy trình thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

02

02

Quy trình thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

03

03

Quy trình thẩm định và thỏa thuận với Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự tuyển đầu vào sau đại học trong nước

04

04

Quy trình thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học trong nước

06

05

Quy trình thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương

07

06

Quy trình thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

10

07

Quy trình thỏa thuận nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống không thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

13

08

Quy trình thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng I

15

09

Quy trình thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức quản lý đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng II do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội cấp tỉnh

18

10

Quy trình điều động công chức; chấp thuận cho viên chức chuyển công tác trong tỉnh Trà Vinh

21

11

Quy trình thành lập Hội

23

12

Quy trình phê duyệt Điều lệ Hội

25


Xem chi tiết từng thủ tục hành chính và tải các mẫu kèm theo: tại đây