Sơ đồ website Trang chủ Website đang trong giai đoạn xây dựng và chạy thử nghiệm rất mong sự đóng góp của quý bạn đọc gần xa.
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
  Quy trình một cửa


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TRÀ VINH

         

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Trang

Lĩnh vực: Tín ngưỡng, tôn giáo

01

Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

04

02

Chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

07

03

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

09

04

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

11

05

Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

14

06

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh

16

07

Chấp thuận tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP.

18

08

Cấp đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong một tỉnh

20

09

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện

22

10

Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh

25

11

Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh

27

12

Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

30

13

Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

32

14

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo

34

15

Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 30 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

37

16

Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

39

II. Lĩnh vực: Hội, tổ chức phi Chính phủ

 

17

Thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

41

18

Phê duyệt điều lệ Hội cấp tỉnh, cấp huyện

55

III. Lĩnh vực: Xây dựng chính quyền

19

Quy trình xét duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh phê chuẩn bãi nhiệm thành viên UBND huyện, thành phố

67

20

Quy trình xét duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND huyện, thành phố (thị xã)

68

21

Quy trình xét duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh phê chuẩn bầu cử hoặc bầu bổ sung thành viên UBND huyện, thành phố (thị xã)

70

IV. Lĩnh vực: đào tạo

22

Quy trình thẩm định và thỏa thuận trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự tuyển đầu vào sau đại học trong nước

73

23

Quy trình trình UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học trong nước

76

V. Lĩnh vực: điều động công chức, viên chức

24

Điều động công chức, viên chức (Trừ công chức lãnh đạo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý)

78

VI. Lĩnh vực: tiền lương

25

Thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương

79

26

Thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương

81

27

Thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

83

28

Thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định nâng bậc trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương

85

29

Thỏa thuận nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống (Trừ cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý)

87

30

Thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên

89

31

Thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đang giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên

90

32

Thỏa thuận nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức đang giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

92

        


Xem chi tiết từng thủ tục hành chính: tại đây