Sơ đồ website Trang chủ Website đang trong giai đoạn xây dựng và chạy thử nghiệm rất mong sự đóng góp của quý bạn đọc gần xa.
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
  Quy trình một cửa

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH TRÀ VINH

         

          PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

         

Stt

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I. LĨNH VỰC: TÔN GIÁO

01

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận việc thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

03

02

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận việc tổ chức lễ hội tôn giáo

06

03

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận cho phép tổ chức tôn giáo tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo

08

04

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

11

05

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận về việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

13

06

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận cho tổ chức tôn giáo cơ sở hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký (đối với hoạt động có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh)

15

07

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận cho tổ chức tôn giáo tổ chức hội nghị, đại hội cấp tỉnh (đối với trường hợp quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo)

17

08

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận cho đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, thị xã, thành phố trong một tỉnh

19

09

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh chấp thuận cho cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện

21

10

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh công nhận đăng ký hoạt động tôn giáo trong phạm vị một tỉnh

23

II. LĨNH VỰC: HỘI

01

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập hội có phạm vị hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

25

III. LĨNH VỰC: XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN (PHÊ CHUẨN, MIỄN NHIỆM, BẦU BỔ SUNG CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ THÀNH VIÊN UBND CẤP HUYỆN)

01

Thủ tục xét duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh phê chuẩn bãi nhiệm thành viên UBND huyện, thành phố:

39

02

Thủ tục xét duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh phê chuẩn miễn nhiệm thành viên UBND huyện, thành phố

40

03

Thủ tục xét duyệt hồ sơ trình UBND tỉnh phê chuẩn bầu cử hoặc bầu bổ sung thành viên UBND huyện, thành phố

40

IV. LĨNH VỰC: ĐÀO TẠO

01

Thủ tục thẩm định và thỏa thuận trình Ban Tổ chức Tỉnh ủy cử cán bộ, công chức, viên chức đi dự tuyển đầu vào sau đại học trong nước

44

02

Thủ tục thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi học sau đại học trong nước

45

V. LĨNH VỰC: CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

01

Thủ tục điều động công chức, viên chức

47

VI. LĨNH VỰC: TIỀN LƯƠNG

01

Thủ tục đề nghị nâng phần trăm (5%) phụ cấp thâm niên vượt khung lần đầu đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống:

47

02

Thủ tục đề nghị nâng phần trăm (%) phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương:

49

03

Thủ tục đề nghị nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương:

50

04

Thủ tục đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

50

05

Thủ tục đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức ngạch chuyên viên chính và tương đương có thành tích suất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

52

 

        


Xem chi tiết từng thủ tục hành chính: tại đây