Tin chuyên ngành


Sáng ngày 07/9/2016, tại Trường Đại học Trà Vinh, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đại học Trà Vinh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở; chuẩn mực xử sự, quy tắc ứng xử cho công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.