Tin chuyên ngành

            Ngày 29/9/2017, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh phối hợp với Bảo tàng Tổng hợp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sưu tầm hình ảnh, tài liệu có giá trị lịch sử về Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải theo tinh thần Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án sưu tầm tài liệu quý, hiếm tỉnh Trà Vinh.