Tin chuyên ngành

Ngày 25/5/2016, tại Trường Chính trị, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Chính trị tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 33 cho cán bộ, công chức, viên chức của các Sở, Ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.