Tin chuyên ngành

     Ngày 01 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 891/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy trình một cửa, một cửa liên thông tại Sở, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Tổ Công tác gồm đại diện các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; do bà Kim Thị Thanh Nữ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng. Theo đó, Tổ đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra thực tế 18 Sở, ngành thuộc UBND tỉnh và Ủy ban nhân dân 08 huyện, thành phố từ ngày 10/6/2015 đến ngày 10/7/2015.