Tin chuyên ngành

Thực hiện Công văn số 3581/UBND-KGVX ngày 19/10/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực tôn giáo và Kế hoạch số 07/KH-SNV ngày 13/02/2017 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước v/ề tôn giáo ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017.