Tin chuyên ngành

     Thực hiện Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 04/6/2012 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2011 – 2020 và Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 21/10/2013 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Trà Vinh năm 2014;