Tin chuyên ngành

       Thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”. Ngày 07/11/2014 , Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Đề án số 03/ĐA-UBND về thí điểm đổi mới thi tuyển công chức năm 2014 áp dụng cho các cơ quan, tổ chức hành chính cấp huyện, tỉnh.