Chi cục TCĐLCL

Ngày 27/6/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và có hiệu lực từ ngày 15/8/2017. Theo đó, Thông tư này áp dụng với các tổ chức, cá nhân thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, cơ quan nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan. Dưới đây là một số nội dung của Thông tư như sau:

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017
Tổng số người truy cập