Dự án Nâng cao năng suất chất lượng và một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua

[10/12/2018]
Như chúng ta đã biết, năng suất và chất lượng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng đang là mục tiêu có tầm chiến lược trong việc phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Hội thảo “Cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

[07/12/2018]
Ngày 07/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo khoa học “Cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2018 - 2020

[18/09/2018]
Thực hiện Nghị Quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh tổ chức gặp gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phảm hàng hóa của tỉnh

[12/09/2018]
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh trong năm 2018. Sáng ngày 31/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh đã tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia dự án năng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ

[16/08/2018]

Ngày 31/7/2018 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng

[18/07/2018]

Ngày 21/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BTC Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng (sau đây gọi chung là các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật), cụ thể như sau:

12