Chính sách ưu đãi, hỗ trợ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ

[11/03/2019]
Ngày 01/02/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 58 của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ, có hiệu lực kể từ ngày 20/3/2019, trong đó các chế độ chính sách ưu đãi và hỗ trợ đối với doanh nghiệp được quy định rất rõ như: Miễn, giảm thuế thu nhập; doanh nghiệp; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất kinh doanh; hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; hỗ trợ, khuyến khích ứng dụng, đổi mới công nghệ.

Dự án Nâng cao năng suất chất lượng và một số kết quả đã đạt được trong thời gian qua

[10/12/2018]
Như chúng ta đã biết, năng suất và chất lượng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, vấn đề nâng cao năng suất và chất lượng đang là mục tiêu có tầm chiến lược trong việc phát triển kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Hội thảo “Cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”

[07/12/2018]
Ngày 07/12/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo khoa học “Cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” tại hội trường Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương trình hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2018 - 2020

[18/09/2018]
Thực hiện Nghị Quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 1216/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh tổ chức gặp gỡ và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao năng suất chất lượng sản phảm hàng hóa của tỉnh

[12/09/2018]
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh trong năm 2018. Sáng ngày 31/8/2018, Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh đã tổ chức buổi gặp gỡ, trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia dự án năng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Hồ sơ, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng cho ươm tạo công nghệ

[16/08/2018]

Ngày 31/7/2018 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg quy định trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

12