Câu chuyện Sở hữu trí tuệ “Bảo hộ chỉ dẫn địa lý sản vật địa phương”

[14/08/2018]

Tính đến hết quý II năm 2018, Việt Nam đã bảo hộ 60 chỉ dẫn địa lý quốc gia và 6 chỉ dẫn địa lý của nước ngoài. Trong đó 37 tỉnh/thành phố đã có chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, 12 tỉnh/thành phố có từ 2 chỉ dẫn địa lý trở lên, bao gồm: Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Kạn, Tiền Giang, Bình Thuận, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Nai, Hà Giang, Quảng Nam... Một trong những giá trị, kết quả tích cực nhất là giá bán của các sản phẩm sau khi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đều có xu hướng tăng và ổn định.


Sở KH&CN Trà Vinh triển khai Đề án Hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa,kiểu dáng công nghiệp trong nước ở tỉnh Trà Vinh năm 2018

[23/07/2018]

Tính đến ngày 01/01/2018, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có khoảng 806 đối tượng nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữn công nghiệp (728 nhãn hiệu, 54 kiểu dáng công nghiệp, 24 sáng chế /GPHI) đã  nộp đơn đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN). Trong đó, Cục SHTT đã được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền: 508 nhãn hiệu, 26 kiểu dáng công nghiệp, 10 sáng chế. Năm 2017, tổng số đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữn công nghiệp: 68 nhãn hiệu; số văn bằng bảo hộ được cấp là 34 văn bằng gồm: 32 nhãn hiệu, 02 sáng chế.


Quy định quản lý chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020

[20/07/2018]

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 17/2017/TT- BKHCN Quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 ( viết tắt là Thông tư).


Kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2017

[19/04/2018]

Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sở KH&CN Trà Vinh tham mưu UBND tỉnh xây dựng các dự án, đề án thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đạt được kết quả như sau:

Hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong nước giai đoạn năm 2016 - 2017

[21/11/2016]

Trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ xây dựng và đăng ký bảo hộ trong nước các đối tượng sở hữu công nghiệp ở tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2016-2017” ( gọi tắt là Đề án)  đã được Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại văn bản số 3606/UBND- CNXD ngày 19/10/2016; Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thực hiện hỗ trợ kinh phí đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho 40 nhãn hiệu (10 nhãn hiệu tập thể và 30 nhãn hiệu độc quyền), kế họach triển khai trong 2 năm (2016-2017), hỗ trợ cho các chủ thể sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh (ưu tiên cho vùng xã điểm nông thôn mới, công nghiệp nông thôn tiêu biểu). 


1