Vai trò của Sở hữu trí tuệ trong thị trường khoa học và công nghệ

[18/10/2017]

Trong tiến trình phát triển hiện nay, vai trò ứng dụng khoa học và công nghệ (KH&CN) vào các hoạt động của doanh nghiệp ngày càng trở nên cần thiết. Do đó, nhu cầu chuyển giao và nhận chuyển giao công nghệ tăng lên và Sở hữu trí tuệ là một phần vô cùng quan trọng.

Quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập.

[31/08/2017]

Ngày 12/01/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 01/2017/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức  khoa học và công nghệ công lập. Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập được quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ và các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập cũng có thể vận dụng tại Nghị định và Thông tư này. Mặt khác, Thông tư  cũng quy định phân loại mức độ tự chủ; nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; quy chế chi tiêu nội bộ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập được trích nội dung như sau:

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 95/2017/NĐ-CP

[31/08/2017]

Ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ (viết tắt là Bộ KH&CN).

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ

[22/08/2017]

Sở Khoa học và Công nghệ thu phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ  đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân đến đăng ký: thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ, Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

[21/08/2017]

Sở Khoa học và Công nghệ thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đối với trường hợp các tổ chức, cá nhân đến đăng ký: thẩm định và cấp giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ sử dụng trong y tế; thẩm định và phê duyệt đối với kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng, Thông tư có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017.

Điểm mới trong việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

[08/08/2017]

Ngày 27/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Sớm đưa Luật Chuyển giao công nghệ vào đời sống

[13/07/2017]

Sáng ngày 12/7, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức buổi Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Chuyển giao công nghệ và một số Luật đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh

[13/06/2017]

Ngày  01/6/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Danh mục kèm theo Quyết định này công bố mới 50 (năm mươi) thủ tục hành chính bao gồm: 27 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ; 03 thủ tục hành chính về Sở hữu trí tuệ; 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bộ KH&CN lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN

[11/04/2017]

Ngày 28/3/2017, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội thảo góp ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một sô điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà nước. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh chủ trì Hội thảo.

CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ Kỹ sư (hạng III)"

[19/10/2016]

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2476/QĐ-BKHCN về việc Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III).

12345

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017