Cở chữ: 09:10 PM,16/09/2015
Thông báo số 421/TB-SKHCN ngày 04/9/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đóng góp dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương: "Quy trình sản xuất và sản phẩm Rượu Xâu Thạnh"

Xem chi tiết tại đây
In bài
Các bài viết khác:
Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đóng góp dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương: "Khai thác Ruốc tự nhiên" [25/08/2015]
Lấy ý kiến đóng góp các văn bản dự thảo QĐ điều chỉnh QĐ 30/QĐ-UBND và QĐ 111/QĐ-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh về việc bổ sung các nội dung thực hiện của kế hoạch giai đoạn 2013 – 2015 [01/07/2014]
<<  <  1  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017