Giới thiệu chung

[30/08/2017]
Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh, có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Quyết định số 158/QĐ-SKHCN ngày 29/12/2015 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh
1

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017