Cở chữ: 02:55 PM,19/10/2016
CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ Kỹ sư (hạng III)"

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2476/QĐ-BKHCN về việc Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III).I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
- Viên chức đang giữ chức danh công nghệ Kỹ sư (hạng III) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Kỹ sư (hạng III);
- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên (hạng IV) hoặc tương đương tối thiểu là 6 (sáu) năm, trong đó thời gian giữ chức danh Kỹ thuật viên (hạng IV) gần nhất tối thiểu là 2 (hai) năm.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1. Mục tiêu chung
Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp để thực hiện tốt nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN), đáp ứng tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư (hạng III).
2. Mục tiêu cụ thể
Trang bị cho người học các kiến thức, thái độ và kỹ năng sau:
a) Trang bị kiến thức cơ bản về đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KH&CN của ngành và đơn vị; tình hình kinh tế - xã hội nói chung và những thành tựu, xu hướng phát triển KH&CN,

những tiến bộ KH&CN quan trọng trong nước và thế giới liên quan đến ngành và đơn vị;
b) Nắm được kiến thức quản lý nhà nước về KH&CN; về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; về sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ hạt nhân; nghiệp vụ quản lý và phương pháp tổ chức triển khai hoạt động KH&CN;
c) Kiến thức về văn hóa và đạo đức nghề nghiệp; có trách nhiệm và lương tâm trong hoạt động KH&CN;
d) Trang bị kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản trị công nghệ và một số kỹ năng hoạt động nghề nghiệp khác.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
a) Chương trình gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 03 phần:
- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung (gồm 4 chuyên đề);
- Phần II: Kiến thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên ngành (gồm 7 chuyên đề)
- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
b) Thời gian bồi dưỡng:
- Tổng thời gian là: 6 tuần = 30 ngày x 8 tiết/ 1 ngày =  240 tiết
- Phân bổ thời gian: Giảng dạy: 176 tiết; Ôn tập: 10 tiết; Kiểm tra: 6 tiết; Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết; Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4 tiết.
2. Cấu trúc chương trình

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2016/.

(Xem chi tiết tại đây)

 

Văn Truyền
Phòng Quản lý chuyên ngành

In bài
Các bài viết khác:
Vai trò của Sở hữu trí tuệ trong thị trường khoa học và công nghệ [18/10/2017]
Quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập. [31/08/2017]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 95/2017/NĐ-CP [31/08/2017]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ [22/08/2017]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. [21/08/2017]
Điểm mới trong việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức [08/08/2017]
Sớm đưa Luật Chuyển giao công nghệ vào đời sống [13/07/2017]
Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh [13/06/2017]
Bộ KH&CN lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số [11/04/2017]
CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Kỹ sư chính (hạng II) " [19/10/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017