Cở chữ: 11:43 AM,19/10/2016
CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Kỹ sư chính (hạng II) "

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2475/QĐ-BKHCN về việc Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ: Kỹ sư chính (hạng II).I. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

- Viên chức đang giữ chức danh Kỹ sư chính (hạng II) nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Kỹ sư chính (hạng II);

- Viên chức giữ chức danh Kỹ sư (hạng III) hoặc tương đương tối thiểu là 6 (sáu) năm, trong đó thời gian giữ chức danh Kỹ sư (hạng III) gần nhất tối thiểu là 2 (hai) năm.
II. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG
1.Mục tiêu chung: Nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ (KH&CN), đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh Kỹ sư chính (hạng II).
2. Mục tiêu cụ thể
Trang bị cho người học có được các kiến thức, thái độ và kỹ năng sau:
a) Trang bị các kiến thức về đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ của ngành và đơn vị; những thành tựu và xu hướng phát triển khoa học và công nghệ, những tiến bộ khoa

học và công nghệ quan trọng trong nước và trên thế giới liên quan đến chuyên ngành và đơn vị;
b) Nâng cao năng lực tư duy  đổi mới, sáng tạo; có kiến thức về quản lý nhà nước trong phát triển dịch vụ KH&CN, về đổi mới, quản lý và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, định giá công nghệ;
c) Rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng, kỹ năng kết nối các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ với doanh nghiệp, kỹ năng chuyển giao công nghệ và một số kỹ năng chuyên ngành cơ bản

khác;
d) Hình thành phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, ý thức về trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Khối lượng kiến thức và thời gian bồi dưỡng
a) Chương trình gồm 11 chuyên đề giảng dạy, tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch, được bố cục thành 03 phần:
- Phần I: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung (gồm 5 chuyên đề);
- Phần II: Kiến thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng chuyên ngành (gồm 7 chuyên đề)
- Phần III: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
b) Thời gian bồi dưỡng:
- Tổng thời gian là: 6 tuần = 30 ngày x 8 tiết/ 1 ngày = 240 tiết
- Phân bổ thời gian: Lý thuyết: 176 tiết; Ôn tập: 10 tiết; Kiểm tra: 6 tiết;  Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch: 44 tiết; Công tác tổ chức lớp (khai giảng, bế giảng): 4 tiết
2. Cấu trúc chương trình

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2016/.

(Xem chi tiết tại đây)

 

Văn Truyền
Phòng Quản lý chuyên ngành

In bài
Các bài viết khác:
Vai trò của Sở hữu trí tuệ trong thị trường khoa học và công nghệ [18/10/2017]
Quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập. [31/08/2017]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 95/2017/NĐ-CP [31/08/2017]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ [22/08/2017]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. [21/08/2017]
Điểm mới trong việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức [08/08/2017]
Sớm đưa Luật Chuyển giao công nghệ vào đời sống [13/07/2017]
Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh [13/06/2017]
Bộ KH&CN lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số [11/04/2017]
CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ Kỹ sư (hạng III)" [19/10/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017