Cở chữ: 08:36 AM,12/07/2017
Công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Trà Vinh

Ngày  01/6/2017 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh. Danh mục kèm theo Quyết định này công bố mới 50 (năm mươi) thủ tục hành chính bao gồm: 27 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ; 03 thủ tục hành chính về Sở hữu trí tuệ; 07 thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.Và Quyết định cũng bãi bỏ 62 (sáu mươi hai) thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 và Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công bố mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh.
Như vậy, việc đơn giản hóa thủ tục hành chính từ 62 xuống còn 50 thủ tục hành chính đã tác động tích cực trong cải cách hành chính của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân không còn mất nhiều thời gian và chi phí khi đến giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
Việc thực hiện niêm yết đầy đủ công khai, minh bạch các thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng Sở và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại các phòng đơn vị liên quan tại Sở nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch./.


(Xem chi tiết tại đây)


Lê Kha

VP Sở KH&CNIn bài
Các bài viết khác:
Vai trò của Sở hữu trí tuệ trong thị trường khoa học và công nghệ [18/10/2017]
Quy định về cơ chế tự chủ của tổ chức Khoa học và Công nghệ công lập. [31/08/2017]
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định số 95/2017/NĐ-CP [31/08/2017]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ [22/08/2017]
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. [21/08/2017]
Điểm mới trong việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức [08/08/2017]
Sớm đưa Luật Chuyển giao công nghệ vào đời sống [13/07/2017]
Bộ KH&CN lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số [11/04/2017]
CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ Kỹ sư (hạng III)" [19/10/2016]
CHƯƠNG TRÌNH "Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Kỹ sư chính (hạng II) " [19/10/2016]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

TT Thông tin và Thống kê KH&CN

Ảnh hoạt động

Hội nghị tổng kết năm 2017