Tin chuyên ngành

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm tra sử dụng X quang y tế, phương tiện đo dùng trong y tế. Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành tổ chức thực hiện để đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn bức xạ của các cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng X quang y tế, huyết áp kế, máy đo điện tim, máy đo điện não, nhiệt kế trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Y tế tiến hành kiểm tra các cơ sở đang sử dụng thiết bị X quang và phương tiện đo dùng trong khám chữa bệnh.