89/NQ-HDND Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ủy quyền cho Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C giữa các kỳ họp HĐND tỉnh 23/10/2018 Tải về
88/NQ-HDND Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế công chức trong các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố năm 2019 23/10/2018 Tải về
87/NQ-HDND Nghị quyết về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND, Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND, Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 23/10/2018 Tải về
86/NQ-HDND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện 23/10/2018 Tải về
85/NQ-HDND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh 23/10/2018 Tải về
84/NQ-HDND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng các trạm cấp nước sạch bức xúc trên địa bàn tỉnh 23/10/2018 Tải về
83/NQ-HDND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Ngang 23/10/2018 Tải về
82/NQ-HDND Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường nội ô thị trấn Tiểu Cần - Tỉnh lộ 912, huyện Tiểu Cần. 23/10/2018 Tải về
81/NQ-HDND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019 11/07/2018 Tải về
80/NQ-HDND Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 11/07/2018 Tải về
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>

Tổng số người truy cập