Sơ đồ tổ chức


I. Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhận của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo:

1. Ông Nguyễn Thành Nguyện
Giám đốc Sở Giáo  dục và Đào tạo
Điện thoại: 074.3863042
Di động:  0918.704.748

Email: nguyenthanhnguyen@sgdtravinh.edu.vn

- Phụ trách chung lãnh đạo toàn diện công tác của Sở, của ngành.

- Phụ trách trực tiếp công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, kế hoạch tài chính - xây dựng cơ bản, phổ cập giáo dục, thi đua khen thưởng, Chỉ huy trưởng đội tự vệ cơ quan.

- Trưởng ban chỉ đạo các dự án THPT2, THCS Vùng khó khăn nhất giai đoạn 2, dự án SEQAP, Đề án dạy ngoại ngữ trong nhà trường.

- Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.

- Chủ tài khoản.


2. Ông Bùi Quốc Cường
Phó Giám đốc Sở  Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại:  074.3867722
Di động:  0918.773.077
Email: buiquoccuong@sgdtravinh.edu.vn

- Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.

- Phụ trách trực tiếp các công tác: giáo dục trung học, công nghệ thông tin, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Trưởng Ban biên tập trang thông tin điện tử cơ quan.

- Chỉ đạo công tác Đoàn, Đội trong trường học.

- Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.

- Phụ trách Room to Read.

- Chủ tài khoản ủy quyền.


3. Bà Tăng Thị ngọc Mai

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại:  074.3865313
Di động:  0167.817.9479

Email: tangthingocmai@sgdtravinh.edu.vn

- Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.

- Phụ trách trực tiếp các công tác: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, văn phòng. 

- Công tác nữ công, công tác dân vận cơ quan.

- Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.

- Trưởng ban chỉ đạo thực hiện DA VNEN, công tác phối hợp với các tổ chức phi chính phủ về giáo dục và đào tạo.


4. Ông Thạch Tha Lai
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Điện thoại: 074.  3867725
Di động: 0942.771.329
Email: thachthalai@sgdtravinh.edu.vn

- Giúp Giám đốc điều hành công việc chung của ngành.

- Phụ trách trực tiếp các công tác: giáo dục dân tộc, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, dạy chữ Khmer và chữ Pali trong và ngoài nhà trường.

- Phụ trách dự án song ngữ (dạy học trên cơ sở tiếng mẹ đẻ), dự án phát triển các trường DTNT.

- Công tác công đoàn cơ quan.

- Thành viên các Ban chỉ đạo do UBND tỉnh quyết định phân công.


II. Thông tin cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
    1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào  tạo:
    a) Cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và  Đào tạo:
  - Lãnh đạo Sở:  Gồm giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
  - Các phòng  chuyên môn, nghiệp vụ:
  + Văn phòng.
  + Thanh tra.
  + Phòng Tổ chức  cán bộ.
  + Phòng Kế hoạch  tài chính.
  + Phòng Giáo dục  mầm non.
  + Phòng Giáo dục  tiểu học.
  + Phòng Giáo dục  trung học.
  + Phòng Giáo dục  chuyên nghiệp.
  + Phòng Giáo dục  thường xuyên.
  + Phòng Giáo dục  dân tộc.
  + Phòng Công  nghệ thông tin.
  + Phòng Công tác  học sinh sinh viên.
  + Phòng Khảo thí  và Quản lý chất lượng giáo dục. 

b)  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào:
  - Sở Giáo dục và  Đào tạo Trà Vinh là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, có  chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện chức năng quản  lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung  giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục;  tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi  cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
  Sở Giáo dục và  Đào tạo Trà Vinh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của  Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về  chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Chủ trì, phối  hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy bân nhân dân tỉnh: Dự thảo quy hoạch,  kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, dự án, đề án, biện pháp tổ  chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, quyết định, chỉ thị  về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh để phát  triển giáo dục. Dự thảo mức thu học phí, lệ phí tuyển sinh đối với các cơ sở  giáo dục thuộc phạm vi quản lý của địa phương để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội  đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật. Dự thảo các quy định  về tiêu chuẩn chức danh đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các  đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban  nhân dân huyện - thành phố và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy  ban nhân dân cấp tỉnh về lĩnh vực giáo dục.
  - Chủ trì, phối  hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Dự thảo  các quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể,  chuyển đổi loại hình các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự  tham gia đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung cấp chuyên  nghiệp; trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó  có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú; trung tâm  giáo dục thường xuyên; trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp; trường bồi  dưỡng cán bộ quản lý giáo dục tỉnh (nếu có); trung tâm ngoại ngữ, tin học và  các cơ sở giáo dục khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban  nhân dân tỉnh. Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Giáo dục và Đào  tạo với các Sở có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện - thành phố.
  - Tuyên truyền,  phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế  hoạch, đề án, chương trình và các nội dung khác về giáo dục sau khi được cơ  quan có thẩm quyền phê duyệt.
  - Hướng dẫn, tổ  chức thực hiện, kiểm tra, thanh tra công tác chuyên môn nghiệp vụ các cơ sờ  giáo dục trực thuộc Sở, các Phòng Giáo dục và Đào tạo về thực hiện mục tiêu,  chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét  duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ, kiểm định chất lượng giáo dục; công tác phổ cập  giáo dục, chống mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn và các hoạt động  giáo dục khác theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Quyết định mở  ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với các trường trung cấp  chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Quyết định cho  phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục theo  quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Hướng dẫn xây  dựng và tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ sở  giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện  sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  - Tổ chức ứng  dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục;  tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; quản lý công tác nghiên cứu  khoa học - công nghệ trong các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng hệ thống  thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ  được giao.
  - Tổ chức xây  dựng, nhân điển hình tiên tiến và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng về  giáo dục trên địa bàn tỉnh.
  - Giúp Ủy ban  nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các hoạt động có liên quan đến lĩnh vực giáo  dục của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ở địa bàn tỉnh Trà Vinh; hướng dẫn  và kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực giáo  dục ở địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định của pháp luật.
  - Phối hợp với  Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn để cơ quan có thẩm  quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư về giáo dục đối với các tổ chức, cá nhân nước  ngoài; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt  động giáo dục của các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của tổ chức, cá nhân  nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  - Giúp Ủy ban  nhân dân tỉnh quản lý nhà nước các tổ chức dịch vụ đưa người đi du học tự túc  ngoài nước theo quy định của pháp luật.
  - Thực hiện hợp  tác quốc tế về lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân  dân tỉnh.
  - Hướng dẫn, tổ  chức thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các  nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; kiểm tra việc thực  hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập trực  thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
  - Hướng dẫn các  cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí  việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở hàng năm;  trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục vị trí việc làm, số người làm việc  đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc  tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện  chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và  công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  - Quy định cụ thể  chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở và các cơ sở giáo dục  trực thuộc Sở; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách  chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức thuộc  Sở và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; công nhận, không công nhận hội đồng  quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở  giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân  tỉnh, bao gồm cả các trường cao đẳng tư thục đóng trên địa bàn tỉnh.
  - Chủ trì, phối  hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa các tiêu chuẩn, định mức  kinh phí giáo dục địa phương; hướng dẫn xây dựng và lập dự toán ngân sách giáo  dục hàng năm đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở; quyết định giao dự toán  chi ngân sách giáo dục đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở sau khi đã được  cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho  giáo dục hàng năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra việc sử dụng  ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở giáo dục trên  địa bàn tỉnh.
  - Giúp Ủy ban  nhân dân tỉnh thực hiện kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc  bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo,  công khai chất lượng giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, việc đào  tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo  quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  - Thực hiện cải  cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng  phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có  liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
  - Thực hiện  thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức  và hoạt động giáo dục của địa phương với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Giáo dục và  Đào tạo.
  - Quản lý tài  chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của  UBND tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

c) Thông tin cơ quan và lãnh đạo các phòng  chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo:

   - Cơ  quan Sở Giáo dục và Đào tạo:

   ĐC: Số 07 -  Đường 19/5 - Phường 1 - TP Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh.

   ĐT: 074.3862330 - 074.3867538.

   Fax: 074.3865059.

   Email: vanphong.sotravinh@moet.edu.vn,  vanphong@sgdtravinh.edu.vn.

   - Văn phòng:

   + Ông Lê Văn Minh, Quyền Chánh văn phòng, ĐT: 074.3862330,  DD: 0989.829.989, Email: levanminh@sgdtravinh.edu.vn.

   -  Thanh tra:

   + Ông Nguyễn  Quốc Phương, Chánh thanh tra, ĐT: 074.33867342, DD: 0989.829.989, Email: nguyenquocphuong@sgdtravinh.edu.vn.

   -  Phòng Tổ chức cán bộ:

   + Ông Ngô Thanh  Tùng, Quyền Trưởng phòng, ĐT: 074.3864305, DD: 0919.404.852, Email: ngothanhtung@sgdtravinh.edu.vn.

   -  Phòng Kế hoạch tài chính:

   + Ông Trần Quốc  Vinh, Trưởng phòng, ĐT: 074.3866638, DD: 0918.023.993, Email: tranquocvinh@sgdtravinh.edu.vn.

   -  Phòng Giáo dục mầm non:

   + Bà Dương Thị  Thanh Loan, Trưởng phòng, ĐT: 074.3864304, DD: 0962.753.735, Email: duongthithanhloan@sgdtravinh.edu.vn.

   -  Phòng Giáo dục tiểu học:

   + Ông Nguyễn Văn  Lai, Trưởng phòng, ĐT: 074.3866639, DD: 0919.382.913, Email: nguyenvanlai@sgdtravinh.edu.vn.

   + Ông Nguyễn  Đình Bá, Phó Trưởng phòng, ĐT: 074.3866639, DD: 0942.179.580, Email: nguyendinhba@sgdtravinh.edu.vn.

   -  Phòng Giáo dục trung học:

      + Ông Lê Tiến  Dũng, Trưởng phòng, ĐT: 074.3865451, DD: 0986.166.769, Email: letiendung@sgdtravinh.edu.vn.

   + Ông Đinh Thái  Vĩnh Trà, Phó Trưởng phòng, ĐT: 074.3865451, DD: 0917.433.470, Email: dinhthaivinhtra@sgdtravinh.edu.vn.

   -  Phòng Giáo dục chuyên nghiệp:

   + Ông Nguyễn  Thanh Hiền, Phó Trưởng phòng, ĐT: 074.3860527, DD: 0985.876.665, Email: nguyenthanhhien@sgdtravinh.edu.vn.

      -  Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục:

   + Ông Trần Ngọc  Minh, Trưởng phòng, ĐT: 074.3867723, DD: 0909.207.188, Email: tranngocminh@sgdtravinh.edu.vn.

   + Ông Lê Công An,  Phó Trưởng phòng, ĐT: 074.3867723, DD: 0918.704.793, Email: lecongan@sgdtravinh.edu.vn.

   -  Phòng Công nghệ thông tin:

   + Ông Phan Văn Ly Băn, Trưởng phòng, ĐT: 074.3866731, DD: 0918.338.296, Email: phanvanlyban@sgdtravinh.edu.vn.

   III. Thông tin cơ quan và lãnh đạo các đơn  vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:

   1. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh:

   ĐC: Đường Phạm  Ngũ Lão - Khóm 2 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3852206.

   Email:  dtnttravinh@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Chu Văn  Thanh, Hiệu trưởng, DĐ: 0983851660.

   - Ông Kim Văn  Sel, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0919583890.

   - Bà Trần Thị  Ngọc Mỹ, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01227699260.

   2.  Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Trà Vinh:

   ĐC: Đường Bạch  Đằng - Phường 4 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3853820.

   Email:  c3chuyen@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Hà Thanh  Duy, Quyền Hiệu trưởng, DĐ: 0919329340.

   - Ông Lê Phong  Vũ, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0913880693.

   - Ông Đặng Văn  Ngợi, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0982.851.593.

   - Bà Phan Thị  Hồng Tươi, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0980.448.862.

   3. Trường Trung học phổ thông Phạm Thái Bường:

   ĐC: Đường Phạm  Ngũ Lão - Khóm 2 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.

   ĐT: 074. 3852780.

   Email:  c3phamthaibuong@sgdtravinh.edu.vn

   - Bà Châu Hạnh  Thùy, Hiệu trưởng, DĐ: 0983131757.

   - Ông Trần Bé  Sáu, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0916927373.

   4. Trường Trung học phổ thông Thành phố Trà Vinh:

   ĐC: Đường Nguyễn  Đáng - Phường 9 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3840010.

   Email:  c3tptravinh@sgdtravinh.edu.vn.

   - Bà Nguyễn  Hùynh Thơ, Hiệu trưởng, DĐ: 01685836345, Email: nguyenhuynhtho@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Bùi Thế  Dũng, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0919329480.

   - Ông Chung  Thành Lập, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01273305577.

   - Bà Nguyễn Thị  Tuyết, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0444.261.120.

   5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề Thành phố Trà Vinh.

   ĐC: Đường Quang  Trung - Phường 1 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3864515.

   Email:  gdtxtravinh@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Đỗ Thành  Phùng, Giám đốc, DĐ: 0917100666.

   - Bà Lê Thị Minh  Phượng, Phó Giám đốc, DĐ: 0917822877.

   - Bà Nguyễn Thừa Xuân Thảo, Phó Giám đốc, DĐ: .

   6. Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Trà Vinh:

   ĐC: Đường Phạm  Ngũ Lão - Khóm 2 - Phường 1 - TP Trà Vinh - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3863041.

   Email: ttnnthtv@sgdtravinh.edu.vn,  ttnnth.sotravinh@moet.edu.vn.

   - Ông Đinh Thái Thiện, Giám đốc, DĐ: 0918703465.

   7. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đáng:

   ĐC: Thị trấn  Càng Long - Càng Long - Trà Vinh

   ĐT: 0743.882669.

   Email:  c3nguyendang@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Bùi Văn  Phỉ, Hiệu trưởng, DĐ: 0919480994.

   - Ông Võ nhật  Quang, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0919249968.

   8. Trường Trung học phổ thông Dương Háo Học:

   ĐC:  Xã Tân An - Càng Long - Trà Vinh.

   ĐT: 0743.886667.

   Email: c3tanan@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Nguyễn Ngọc Minh, Hiệu trưởng, DĐ:  0988211729.

   - Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0982887873.

   - Ông Nguyễn  Thanh Trãi, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0977131494.   

   9. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn  Hai:

   ĐC:  Xã Bình  Phú - Càng Long - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3888198.

   Email:  c3binhphu@sgdtravinh.edu.vn.

   - Bà Lê Thị  Quyên, Quyền Hiệu trưởng, DĐ: 0985.004.748.

   - Ông Bùi Văn  Vạn, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0986859297.

   - Ông Phạm Văn  Biết, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0985776077.

   10. Trường  Trung học phổ thông Hồ Thị Nhâm:

   ĐC: Nhị Long -  Càng Long - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3881041.

   Email:  c3nhilong@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông  Nguyễn Thành Khương, Hiệu trưởng, DĐ:  0989212966.

   - Ông Trần Văn  Dưỡng, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0986856027.

   - Ông Võ Văn  Nhân, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0989672411.

   11.  Trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa:

   ĐC: Xã Đại Phước  - Càng Long - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3789170.

   Email:  c3canglonga@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Nguyễn Văn Hiền, Quyền Hiệu trưởng, DĐ:  01688722285.

   - Ông Huỳnh Anh  Tuấn, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0939992225.

   12. Trường  Trung học phổ thông Cầu Kè:

   ĐC: Thị trấn Cầu  Kè - Cầu Kè - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3834779.

   Email:  c3cauke@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Hứa Thanh  Vân, Hiệu trưởng, DĐ: 0919.481.899.

   - Bà Trương Thị  Trang, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0986470379.

   - Ông Dương Tiến  Dũng, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0972.126.636.

   13. Trường  Trung học phổ thông Phong Phú:

   ĐC: Xã Phong Phú  - Cầu Kè - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3816545.

   Email:  c3phongphu@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Thạch Sết,  Hiệu trưởng, DĐ: 0903.013261.

   - Bà Huỳnh Ngọc  Thanh, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01694.243.225.

   - Ông Phạm Văn  Phong, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0975.855.748.

   14. Trường  Trung học phổ thông Tam Ngãi:

   ĐC: Xã Tam Ngãi  - Cầu Kè - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3719575.

   Email:  c3tamngai@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Trần Quốc  Tuấn, Hiệu trưởng, DĐ: 0908044799.

   - Ông Nguyễn Văn  Hợp, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0945150515.

   15. Trường  Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cầu Kè:

   ĐC: Thị trấn Cầu  Kè - Cầu Kè - Trà vinh.

   ĐT: 074.3834734.

   Email:  dtntcauke@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Thạch Quơne,  Quyền Hiệu trưởng, DĐ: 01265351161.

   - Ông Thạch Phới,  Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0908710980.

   16. Trường  Trung học phổ thông Tiểu Cần:

   ĐC: Xã Phú Cần -  Tiểu Cần - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3822019.

   Email: c3tieucan@sgdtravinh.edu.vn.

   - Bà Tiêu Quí Hương, Hiệu trưởng, DĐ: 0918875899.

   - Bà Lê Thị Phượng, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0916684109.

   - Ông Chế Văn Chánh, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0985.774.532.

   17. Trường Trung học phổ thông Hiếu Tử: 

   ĐC: Xã Hiếu Tử - Tiểu Cần - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3619949.

   Email: c3hieutu@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Lữ Văn Thống, Hiệu trưởng, DĐ: 0984.969.089.

   - Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó hiệu trưởng, DĐ:  0949692693.

   18. Trường Trung học phổ thông Cầu Quan:

   ĐC: Thị trấn Cầu Quan - Tiểu Cần - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3824322.

   Email: c3cauquan@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Phạm Văn Thịnh, Hiệu trưởng, DĐ: 0944381047.

   - Ông Phạm Hữu Nghĩa, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0984.265.052.

   19. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung  học cơ sở huyện Tiểu Cần:

   ĐC: Thị trấn Tiểu Cần - Tiểu Cần - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3822346.

   Email: dtnttieucan@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Hồ Chí Dũng, Hiệu trưởng, DĐ: 0917549222.

   - Ông Kim Ngọc Minh, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0913.600.489.

   20. Trường Trung học phổ thông Vũ Đình  Liệu:

   ĐC: Thị trấn Châu Thành - Châu Thành - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3872002, 2215208.

   Email: c3vudinhlieu@sgdtravinh.edu.vn.

   - Bà Nguyễn Thị Thúy Liễu, Quyền Hiệu trưởng, DĐ:  0979126579.

   - Ông Nguyễn Tấn Phi, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  01217.161.057.

   - Ông Nguyễn  Toàn Trung, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0904685540.

   21. Trường Trung học phổ thông Hòa Lợi:

   ĐC: Xã Hòa Lợi   - Châu Thành - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3790131.

   Email: c3hoaloi@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Trần Văn Vũ, Hiệu trưởng, DĐ: 0916205478.

   - Bà Trần Thị Ánh Hồng, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0975921540.

   - Ông Trần Quốc Đệ, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0919842264.

   - Bà Trương Thị Chính, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0984647669.

   22. Trường Trung học phổ thông Hòa Minh:

   ĐC: Xã Hòa Minh   - Châu Thành - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3899052.

   Email:  c3hoaminh@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Trần Văn  Tâm, Quyền Hiệu trưởng, DĐ: 0932.937.832.

   - Ông Nguyễn Văn  Phiên, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0937017947.

   23. Trường  Trung học cơ sở & Trung học phổ thông Lương Hòa A:

   ĐC: Xã Lương Hòa  A - Châu Thành - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3896647.

   Email:  c3luonghoaa@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Kha Thanh  Liêm, Quyền Hiệu trưởng, DĐ: 0918137214.

   - Ông Nguyễn Văn  Giúp, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0919712781.

   24. Trường  Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Châu Thành:

   ĐC: Thị trấn Châu Thành - Châu Thành - Trà  Vinh.

   ĐT: 074.3872409.

   Email:  dtntchauthanh@sgdtravinh.edu.vn.

   - Bà Thạch Thị Pha, Hiệu  trưởng, DĐ: 0979168380.

   - Ông Huỳnh Thanh Hùng,  Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01283713456.

   25. Trường Trung  học phổ thông Trà Cú: 

   ĐC: Thị trấn Trần Cú -  Trà Cú - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3874513.

   Email:  c3tracu@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Tăng Hoàng Triều, Hiệu trưởng, DĐ:  0913.138.778.

   - Ông Trầm Võ Trung, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0919483388.

   - Ông Diệp Chanh Tha,  Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01263.851.040.

   26. Trường Trung  học phổ thông Tập Sơn: 

   ĐC: Xã Tập Sơn - Trà Cú  - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3879128, 2218278.

   Email: c3tapson@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Kiên Sô Rit, Hiệu  trưởng, DĐ: 0918971257.

   - Ông Thạch Thành Quang, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0908.088.245. 

   27. Trường Trung học phổ thông Hàm Giang: 

   ĐC: Xã Hàm Giang - Trà Cú - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3878220, 3696107.

   Email: c3hamgiang@sgdtravinh.edu.vn.

   - Nguyễn Thị Ngọc Như, Quyền Hiệu trưởng, DĐ:  01693773881.

   - Ông Nguyễn  Ngọc Đạm, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01684977007.

   28. Trường Trung học phổ thông Đại An: 

   ĐC: Xã Đại An - Trà Cú - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3878120.

   Email: c3daian@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Trần Huỳnh Song, Hiệu trưởng, DĐ:  0908478555.

   - Ông Võ Hùng Cường, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0918  586 917.

   - Bà Trần Thị Mai Phương, Phó Hiệu trưởng,  DĐ: 0908.495.444.

   29. Trường Trung học phổ thông Long Hiệp: 

   ĐC: Xã Long Hiệp - Trà Cú - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3671213.

   Email: c3longhiep@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Mai Thanh Hiệp, Quyền Hiệu trưởng, DĐ: 0919404617.

   - Ông Trầm Phước Bền, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  01686438608.

   30. Trường Trung học phổ thông Đôn Châu: 

   ĐC: Xã Đôn Châu - Trà Cú - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3776457.

   Email: c3donchau@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Lê Tấn Đoàn, Hiệu trưởng, DĐ: 0919637686.

   - Ông Huỳnh Văn Thiêu, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01682  453 123.

   31. Trường  Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở & Trung học phổ thông huyện Trà  Cú:

   ĐC: Thị trấn Trà  Cú - Trà Cú - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3874446.

   Email:  dtnttracu@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Kim Ngọc  Ẩn, Hiệu trưởng, DĐ: 0919329765.

   - Ông Kim Hươe,  Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0939575066.

   32. Trung  tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề huyện Trà Cú:

   ĐC: Thị trấn  Trần Cú - Trà Cú - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3874105.

   Email: gdtxtracu@sgdtravinh.edu.vn.

   - Bà Lê Thị Hồng Sử, Quyền Giám đốc, DĐ: 0902611711.

   - Ông Đỗ Hoàng Tùng, Phó Giám đốc, DĐ: 0913136449.

   33. Trường Trung học phổ thông Duyên Hải: 

   ĐC: Thị trấn Duyên Hải - Duyên Hải - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3832021.

   Email: c3duyenhai@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Nguyễn Quốc Phong, Hiệu trưởng, DĐ: 0909.941.394.

   - Ông Nguyễn Văn Bổ, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0918.821404.

   34. Trường Trung học phổ thông Long Khánh:

   ĐC: Xã Long Khánh - Duyên Hải - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3837599, 3590172.

   Email: c3longkhanh@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Nguyễn Thành Công, Hiệu trưởng, DĐ:  0977.708.114.

   - Ông Lê Bảo Toàn, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  0918.864.769.

   35.  Trường Trung học phổ thông Long Hữu:

   ĐC: Xã Long Hữu  - Duyên Hải - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3736456

   Email: c3longhuu@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Âu Quang Các, Hiệu trưởng, DĐ: 0986.856110.

   - Ông Nguyễn Minh Khai, Phó Hiệu trưởng, DĐ:  01255.816.303.

   36. Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung  học cơ sở huyện Duyên Hải:

   ĐC: Xã Ngũ Lạc - Duyên Hải - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3591900.

   Email:  dtntduyenhai@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Lê Thanh  Liêm, Hiệu trưởng, DĐ: 0919.583.950.

   - Ông Sơn Ngọc  Thảo, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01266.855.926.

   37. Trường  Trung học phổ thông Dương Quang Đông:

   ĐC: Thị trấn Cầu  Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3825003,  3644334.

   Email:  c3caungang@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Bùi Huy  Thanh, Hiệu trưởng, DĐ: 0913684928.

   - Ông Văn Quốc  Tuấn, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0919482383.

   - Ông Trần Hớn  Kiệt, Phó hiệu trưởng, DĐ: 01687625003.

   - Bà Võ Thị Đậm,  Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0984863191.

   38. Trường  Trung học phổ thông Cầu Ngang A:

   ĐC: Thị trấn Mỹ  Long - Cầu Ngang - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3829676.

   Email:  c3caunganga@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Lâm Hữu  Thuyết, Hiệu trưởng, DĐ: 0907781871.  

   - Ông Dương  Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0919895949.

   39. Trường  Trung học phổ thông Cầu Ngang B:

   ĐC: Xã Hiệp Mỹ  Tây - Cầu Ngang - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3820149.

   Email:  c3caungangb@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Nguyễn Văn  Cường, Hiệu trưởng, DĐ: 0908653339.

   - Ông Võ Văn  Lành, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0908625559.

   40. Trường  Trung học phổ thông Nhị Trường:

   ĐC: Xã Nhị  Trường - Cầu Ngang - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3644555,  2243234.

   Email:  c3nhitruong@sgdtravinh.edu.vn.

   - Ông Hà Thanh  Tân, Quyền Hiệu trưởng, DĐ: 0909.366.595.

   - Ông Lê Văn  Bằng, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 0989.004.230.

   - Bà Phạm Thị  Tuyết Lan, Phó Hiệu trưởng, DĐ: 01687.273.242.

   41. Trường  Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cầu Ngang:

   ĐC: Thị trấn Cầu  Ngang - Cầu Ngang - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3536175.

   Email: dtntcaungang@sgdtravinh.edu.vn.

   - Bà Thạch Thị Yến Linh, Hiệu trưởng, DĐ:  0986851890.

   - Ông Lê Quốc Hội, Phó hiệu trưởng, DĐ: 0913633490.

   42. Công ty Sách - Thiết bị trường học  tỉnh Trà Vinh: 

   ĐC: Số 3A - Trưng Nữ Vương - Phường 1 - TP Trà  Vinh - Trà Vinh.

   ĐT: 074.3862278

   Email: sach.travinh@yahoo.com.vn.

   - Ông Lâm Văn Bạch, Giám đốc, DĐ: 0908.011.595.

   - Ông Tô Long Hiền, Phó Giám đốc, DĐ:  0919.842.282