Trang chủ Góp ý Liên hệ Sơ đồ website
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Tổng số người truy cập
Skip portletPortlet Menu
  Quy định thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo quyết định số 594/2006/QĐ – UBND
Ngày 25/4/2006 của Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải)1 - HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN ĐANG SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ XÃ, THỊ TRẤN:
a) Hồ sơ nộp 01 bộ tại UBND cấp xã nơi có đất gồm:
-  Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04/ĐK).
-  Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai (nếu có);
- Hồ sơ hợp thức hóa:
+ Tờ trình (Phòng Tài nguyên và Môi trường).
+ Tờ khai nguồn gốc đất.
+ Biên bản xét duyệt của UBND xã, thị trấn.
+ Tờ khai thuế (nếu có thực hiện nghĩa vụ thuế).
b) Thời gian thực hiện:
Tổng thời gian thực hiện không quá 50 ngày làm việc (không kể thời gian công bố danh sách công khai các trừơng hợp xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày UBND cấp xã nhận đủ hồ sơ hợp lệ ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
c) Mức thu lệ phí : 20.000đ/trường hợp (lệ phí trích lục bản đồ địa chính).

2 - HỒ SƠ CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN:
 Trường hợp chuyển đổi theo chủ trương chung về “Đồn điền đổi thửa” thì thực hiện theo phương án UBND cấp xã lập, trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 1, Điều 147 nghị định 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.
 Miễn nộp thuế chuyển quyền đối với trường hợp chuyển đổi đất nông nghiệp. Thủ tục để miển nộp thuế như sau:
 + Đơn đề nghị miển nộp thuế của các cá nhân có liên quan yêu cầu chuyển quyền sử dụng đất (có xác nhận của UBND cấp xã).
 Trường hợp chuyển đổi QSD đất nông nghiệp giữa hai hộ gia đình, cá nhân thực hiện như sau:
a) Hồ sơ nộp 01 bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện – thị xã hoặc UBND cấp xã nơi có đất gồm có:
- Hợp đồng chuyển đổi QSD đất.
- Giấy CNQSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai.
Hợp đồng chuyển đổi về QSD đất của Hộ gia đình, cá nhân phải có chứng thực của UBND cấp xã nơi có đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.
b) Thời gian thực hiện : không quá 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định.
c) Mức thu lệ phí: 20.000đ/trường hợp (lệ phí trích lục bản đồ địa chính).

3 - HỒ SƠ XIN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI TẠI XÃ:
 a) Hồ sơ nộp  01 bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện – thị xã hoặc UBND cấp xã nơi có đất gồm có:
 - Hợp đồng chuyển nhượng QSD đất.
- Giấy CNQSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai.
- Tờ khai nộp thuế (trường hợp miễn giảm thuế phải có giấy tờ chứng minh).
Hợp đồng chuyển nhượng về QSD đất của Hộ gia đình, cá nhân phải có chứng thực của UBNB cấp xã có đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.
b) Thời gian thực hiện: không quá 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định.
c) Mức thu lệ phí: 20.000đ/trường hợp (lệ phí trích lục bản đồ địa chính).

4 - HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP, BẢO LẢNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN:
 a) Hồ sơ nộp  01 bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện – thị xã hoặc UBND cấp xã nơi có đất gồm có:
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, bảo lảnh bằng QSD đất, tài sản gắn
liền với đất.
- Hợp đống thế chấp, bảo lảnh bằng QSD đất.
- Giấy CNQSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai.
Hợp đồng thế chấp, bảo lảnh bằng QSD đất của Hộ gia đình, cá nhân phải có chứng thực của UBNB cấp xã có đất hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.
b) Thời gian thực hiện: không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định.
c) Mức thu lệ phí: 60.000đ/trường hợp (lệ phí trích lục bản đồ địa chính).

5 - HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÓA THẾ CHẤP, XÓA ĐĂNG KÝ BẢO LẢNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN:
 Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ, bên đã thế chấp, bên bảo lãnh nộp hồ sơ.
 a) Hồ sơ nộp  01 bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện – thị xã hoặc UBND cấp xã nơi có đất gồm có:
- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp, xóa đăng ký bảo lãnh bằng QSD đất, tài sản gắn liền với đất.
- Xác nhận của bên nhận thế chấp, nhận bảo lãnh về việc đã hoàn thành xong nghĩa vụ trả nợ trong hợp đồng thế chấp, hợp đồng bảo lãnh bằng QSD đất hoặc bản xác nhận của bên nhận thế chấp, nhận bảo lãnh về việc đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ.
- Giấy CNQSD đất
b) Thời gian thực hiện: không quá 8 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định.
c) Mức thu lệ phí: 20.000đ/trường hợp (lệ phí trích lục bản đồ địa chính).

6 - HỒ SƠ XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG PHẢI XIN PHÉP:
 a) Hồ sơ nộp  01 bộ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện – thị xã hoặc UBND cấp xã nơi có đất gồm có:
- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 12/ĐK).
- Giấy CNQSD đất hoặc một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 điều 50 của Luật đất đai.
b) Thời gian thực hiện: không quá 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ theo quy định.
c) Mức thu lệ phí: 20.000đ/trường hợp (lệ phí trích lục bản đồ địa chính).
Các bài viết khác:
Báo cáo và các Nghị quyết HĐND huyện khóa VIII, kỳ họp thứ 3
BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997 được sửa đổi, bổ sung
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
Thủ tục ISO Văn phòng HĐND & UBND huyện
Thủ tục ISO phòng Nội Vụ
Thủ tục ISO Văn phòng ĐKQSD đất
Thủ tục ISO phòng Công Thương
<<  <  1  2  3  >>  >>
 
  Skip portletPortlet Menu
Liên kết website