Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Duyên Hải đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020

I/ Quan điểm phát triển kinh tế:
1/ Phát huy nguồn nội lực: Xây dựng phát triển kinh tế - xã hội cần thể hiện rõ quan điểm là dựa vào các nguồn lực nội tại là chính, tuy nhiên cần tranh thủ tối đa các yếu tố bên ngoài là quan trọng đặc biệt là vốn đầu tư.

2/ Phát triển cân đối lãnh thổ: Phát triển kinh tế - xã hội cần đảm bảo sự hài hòa giữa các vùng lãnh thổ trên địa bàn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng về kinh tế xã hội.

3/ Phát triển hợp tác và cạnh tranh kinh tế: Trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, vấn đề hợp tác và cạnh tranh  là hai mặt của một quá trình phát triển, vừa hỗ trợ vừa bổ sung cho nhau trong một mô hình kinh tế mở hoàn chỉnh.

4/ Phát triển kinh tế kết hợp với an ninh quốc phòng: Phát triển kinh tế xã hội kết hợp chặc chẽ và hài hòa với an ninh quốc phòng là quan điểm đúng đắn có tầm chiến lược để phát triển ổn định và bền vững.

5/ Phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ môi trường: Phát triển kinh tế - xã hội cần phải được xem xét cân nhắc đồng bộ với chiến lược bảo vệ tiến tới phát triển môi trường bền vững.

6/ Phát triển kinh tế phải gắn với phát triển xã hội: Phát triển kinh tế bền vững tức là phải đảm bảo hài hòa sự phát triển kinh tế xã hội và môi trường, phát triển kinh tế phải gắn với phát triển xã hội, nâng cao trình độ dân trí, xóa đói giảm nghèo.

II/ Mục tiêu:
- Tốc độ phát triển dân số bình quân năm giai đoạn 2006 - 2010 là 1,28%, giai đoạn 2011 -  2015 là 1,20%, và giai đoạn 2016-2020 là 1,15%.
- Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân năm giai đoạn 2006 - 2010 là 14,1%, giai đoạn 2011 - 2015 là 13,5%, giai đoạn 2016-2020 đạt 12%.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo xu hướng khu vực I ngày càng giảm, khu vực II và III ngày càng tăng. Đến năm 2010 có cơ cấu như sau: Khu vực I: 62,7%, khu vực II 20,9% và khu vực III là 16,4%; Tương ứng năm 2015 là 47,9 %; 28,3% và 23,7%; đến năm 2020 là 39%; 30,6% và 31%.
- GDP bình quân đầu người năm 2010 là 11,9 triệu đồng; năm 2015 là 21,2 triệu đồng và năm 2020 là 35,4 triệu đồng.
- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện trong các lĩnh vực văn hóa xã hội. Đặc biệt chăm lo về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao nguồn nhân lực, mặt bằng dân trí và các chính sách xã hội khác.

Xem chi tiết tại đây: tập tin đính kèm
Các bài viết khác:
Kế hoạch sử dụng đất 2017 Thị Xã Duyên Hải - Tỉnh Trà Vinh [14/08/2017]
Triển khai kế hoạch xây dựng, cải tạo nâng cấp chợ Duyên Hải [04/05/2015]
Họp giao ban tháng 3 [06/03/2015]
Họp giao ban công trình Kênh đào Trà Vinh [02/03/2015]
Kết nối giao thông khi thông luồng Kênh Tắt [22/01/2015]
Triển khai dự án xây dựng nhà máy Phong điện [22/12/2014]
Lấy ý kiến đóng góp kế hoạch phát triển KT-XH năm 2015 [27/11/2014]
Trao Giấy CNQSD đất thực hiện dự án xây dựng [25/11/2014]
Thông qua danh mục các công trình thu hồi đất năm 2015 [04/11/2014]
Duyên Hải hoàn thành xây dựng Đề án nông thôn mới [03/11/2014]
<<  <  1  2  3  >>  >>
 

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập