Skip portletPortlet Menu
Skip portletPortlet Menu
Ban chỉ đạo thực hiện đề án giảm nghèo bền vững huyện Cầu kè đề ra kế hoạch phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 5,86% (17/04/2015)

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 toàn huyện Cầu kè có 2.888 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,06% so tổng hộ dân, trong đó hộ nghèo người dân tộc Khmer 1.564 hộ, chiếm 14,43% so tổng hộ Khmer và chiếm  54,15% so tổng hộ nghèo. So năm 2013, hộ nghèo giảm 1.794 hộ, tỷ lệ giảm 5,67%. Hộ cận nghèo có 2.065 hộ, chiếm 6,48% so tổng hộ dân, trong đó hộ cận nghèo dân tộc Khmer 834 hộ, chiếm 7,7% so tổng hộ dân tộc Khmer và chiếm  40,39% so tổng hộ cận nghèo. So năm 2013, hộ cận nghèo giảm 458 hộ, tỷ lệ giảm 1,46%.

Skip portletPortlet Menu

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập