Skip portletPortlet Menu
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ỦY THÁC TÍN DỤNG NĂM 2014 GIỮA NHCSXH VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THỂ Ở HUYỆN CẦU KÈ (22/04/2015)

Năm 2014, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi... Những yếu tố bất lợi đã tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, đặc biệt là đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Ban đại diện NHCSXH huyện Cầu kè đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức Hội đoàn thể, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt hoạt động, huy động các nguồn vốn, thực hiện giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng chính sách, quản lý điều hành chỉ tiêu kế hoạch tín dụng một cách linh hoạt, góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.


Skip portletPortlet Menu
Ban chỉ đạo thực hiện đề án giảm nghèo bền vững huyện Cầu kè đề ra kế hoạch phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 còn 5,86% (17/04/2015)

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 toàn huyện Cầu kè có 2.888 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,06% so tổng hộ dân, trong đó hộ nghèo người dân tộc Khmer 1.564 hộ, chiếm 14,43% so tổng hộ Khmer và chiếm  54,15% so tổng hộ nghèo. So năm 2013, hộ nghèo giảm 1.794 hộ, tỷ lệ giảm 5,67%. Hộ cận nghèo có 2.065 hộ, chiếm 6,48% so tổng hộ dân, trong đó hộ cận nghèo dân tộc Khmer 834 hộ, chiếm 7,7% so tổng hộ dân tộc Khmer và chiếm  40,39% so tổng hộ cận nghèo. So năm 2013, hộ cận nghèo giảm 458 hộ, tỷ lệ giảm 1,46%.

Skip portletPortlet Menu

Bản đồ hành chính

Thông tin cần biết

Tổng số người truy cập