Tin khác

Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh thông báo mời chào hàng đến các đơn vị trong và ngoài tỉnh tham gia gửi bản báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu số 01 "Cung cấp phần mềm quản lý Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh".

Tin Đảng - Đoàn thể

Ngày 12 tháng 7 năm 2017, Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế Trà Vinh đã tổ chức Đại hội Chi bộ Văn phòng lần thứ III nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Chi bộ lần II nhiệm kỳ 2015 – 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Tổng số người truy cập