Ban chỉ đạo đề án 61

Thực hiện Kết luận Số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”, trong năm 2015, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tỉnh đã xây dựng kế hoạch và hoạt động đạt một số kết quả nổi bật.

Ban chỉ đạo quy chế và dân vận khéo

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn xã thời gian qua tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng tình hình an ninh trật tự nhìn chung có nơi có lúc vẫn còn diễn biến phức tạp, trong đó tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự thường xuyên xảy ra gây bức xúc trong Nhân dân. 

Ban vận động tuyên truyền Nông thôn mới

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020”, Tỉnh ủy Trà Vinh có Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 31/10/2008 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 04/10/2011 “Về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”, Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 04/5/2016 “Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. 

Tổng số người truy cập