English | Khmer

     Góp ý    Liên hệ    Sơ đồ website Từ ngày 12/12/2012 Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh vận hành phiên bản mới  
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Cỡ chữ: 07:47 AM,06/10/2010

Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh thành công tốt đẹp.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX đã kết thúc thành công vào chiều ngày 05/10. Đồng chí Trần Trí Dũng được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh với số phiếu cao nhất, tỷ lệ 98,44%. BCH Đảng bộ Trà Vinh họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Trần Trí Dũng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Thạch Hel, Trần Khiêu  và Dương Hoàng Nghĩa được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

  

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2010- 2015 gồm 55 đồng chí có độ tuổi trung bình 50,78; trong đó 34 đồng chí, có tuổi trên 50, 18 đồng chí tuổi từ 41 -50 và 3 đồng chí dưới 40 tuổi. Trên 98% cán bộ có trình độ cử nhân và cao cấp chính trị, trình độ đại học chiếm 67,27% và trên đại học chiếm 7,27%. Tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ dân tộc chiếm 10,9% (06 nữ và 06 cán bộ dân tộc). Đại hội cũng bầu 15 đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trước đó, trong phiên khai mạc, đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh khẳng định: Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh là sự kiện chính trị quan trọng trong tiến trình phát triển của Đảng bộ, là Đại hội của trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững. Chủ đề tư tưởng của Đại hội là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, đưa Trà Vinh ra khỏi tình trạng tỉnh nghèo, kém phát triển”.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh Trà Vinh do đồng chí Trần Hoàn Kim, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Đại hội đã nêu rõ: Quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế, Tỉnh ủy Trà Vinh nhận rõ địa kinh tế của tỉnh rất bất lợi: kết cấu hạ tầng yếu kém, nguồn thu ngân sách khó khăn, nguồn lực đầu tư của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn hạn chế... Tỉnh uỷ đã dồn sức chỉ đạo công tác xúc tiến mời gọi đầu tư, kết quả huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội tăng, thu hút được nhiều doanh nghiệp ngoài tỉnh kể cả nước ngoài đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong 5 năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân 5 năm (2005 - 2010)  11,64%, nhiều chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội tăng trưởng khá cao và hoàn thành nghị quyết đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được đầu tư phát triển đáng kể. Nhiều vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế…đã được giải quyết. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng, thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Trung ương, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy khóa VII tạo được sự chuyển biến toàn diện vùng đồng bào Khmer, sản xuất của đồng bào ổn định và phát triển, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào Khmer đổi mới rõ nét; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy tốt. Chính sách đối với đồng bào Hoa được quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt, tiếp tục giữ gìn và phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ. Các cấp ủy Đảng chủ động tổ chức triển khai quán triệt trong nội bộ và nhân dân và vận dụng cụ thể hóa thành hiện thực. Đặc biệt qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đa số cán bộ, đảng viên có sự chuyến biến tốt về nhận thức, ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc về chủ nghĩa xã hội, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên không ngừng được nâng lên; số lượng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm đều tăng. Công tác tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên đạt kết quả khá, đã kết nạp 8.158 đảng viên, đạt 108,77% so với Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội xác định nhiệm vụ cần tập trung thực hiện từ nay đến năm 2015 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, phấn đấu đưa tỉnh Trà Vinh sớm ra khỏi tình trạng nghèo, kém phát triển, trở thành tỉnh phát triển trung bình khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, rút ngắn khoảng cách so các tỉnh trong khu vực. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với đặc điểm và điều kiện mới, nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và nguồn nhân lực có chất lượng cao. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tích cực hội nhập quốc tế. Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo; nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đấu tranh chống hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường. Chủ động phòng tránh thiên tai. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp; thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đổi mới nội dung phương thức, nâng cao vai trò vị thế và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh: những kết quả đạt được, khẳng định 5 năm qua Đảng bộ Trà Vinh đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, Nghị quyết của Đảng để đưa nền kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh, góp phần đưa nền kinh tế chung của cả nước phát triển.

Bên cạnh những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Trà Vinh cần nhận rõ những yếu kém, khuyết điểm trên một số lĩnh vực, nhất là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, làm rõ nguyên nhân, để xác định phương hướng và nhiệm vụ cho 5 năm tới.  Nhiệm kỳ qua kinh tế của tỉnh có phát triển nhanh, nhưng chưa bền vững; tốc độ tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Quy mô nền kinh tế, nhất là lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ còn nhỏ, cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn yếu kém; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm...Việc huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế còn thấp; chất lượng giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn nhiều hạn chế; tình hình tệ nạn xã hội, an ninh chính trị còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đề nghị đại hội cần phân tích sâu những yếu kém đó, phân tích kỹ nguyên nhân để tìm ra giải pháp khắc phục. Trong những năm tới dù còn không ít khó khăn, nhưng Trà Vinh có các tiềm năng, thế mạnh kinh tế khá đa dạng như: công trình Luồng cho tàu có tải trọng lớn vào sông Hậu đã khởi công, Khu kinh tế Định An vừa được thành lập, các tuyến quốc lộ được mở rộng, sắp tới sẽ khởi công cầu Cổ Chiên… Trà Vinh sẽ phá được thế độc đạo về giao thông đường bộ, rút ngắn được 70 km về TP Hồ Chí Minh. Đảng bộ Trà Vinh đề ra mục tiêu phấn đấu vào cuối nhiệm kỳ đạt được mức trung bình khá trong khu vực và vươn lên trung bình cả nước trong giai đoạn tiếp theo… Để đạt được mục tiêu trên, Đại hội cần rà soát các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu. Nguồn lực đầu tư là rất quan trọng; cần tranh thủ ngoại lực và khơi dậy nguồn nội lực…
Đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh cũng đưa ra một số gợi ý để Đại hội thảo luận là: Trà Vinh cần tiếp tục chăm lo xây dựng cơ sở hạ tầng; cùng các ngành trung ương nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu tác động đến phát triển kinh tế của tỉnh từ đó có biện pháp ứng phó có hiệu quả. Tiếp tục rà soát các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 20% xã nông thôn mới; khắc phục cơ bản tình trạng cơ sở hạ tầng tạm bợ. Đẩy mạnh hơn nữa việc nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với chế biến; liên kết với các tỉnh để tạo động lực phát triển. Tiếp tục chăm lo bồi dưỡng nhân lực, chăm lo sức khoẻ nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. An ninh - quốc phòng, phải thường xuyên kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Công tác xây dựng Đảng phải được đặt lên hàng đầu; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Hết sức quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp…

Về bầu BCH Đảng bộ tỉnh khoá IX, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan; nắm vững các tiêu chuẩn, quy định của Trung ương; cần có cái nhìn toàn diện trên cơ sở tiêu chuẩn và cơ cấu để đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ trên tất cả các lĩnh vực; chú ý cấp uỷ viên là cán bộ khoa học, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số theo định hướng cuả Bộ Chính trị để bầu vào BCH khoá mới.

Sau 2 ngày làm việc, Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ từ nay đến năm 2015. Trong đó coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững, đưa Trà Vinh ra khỏi tình trạng tỉnh kém phát triển, trở thành tỉnh phát triển trung bình khá trong khu vực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống và đẩy lùi quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng - an ninh. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện và giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng, làm tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng nhất trí thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: Giá trị tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng bình quân hàng năm 14%. Thu nhập bình quân đầu người vào năm 2015 đạt khoảng 34.348.000 đồng/người/năm (tương đương 1.518 USD). Cơ cấu GDP đến năm 2015: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm trên 38%; công nghiệp xây dựng trên 28% và dịch vụ 33,87%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng gấp 2 lần so năm 2010, trong đó thu theo dự toán tăng bình quân hàng năm khoảng 16%.  Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên bình quân hàng năm 1,1%. Hàng năm tạo việc làm mới cho 20.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức đạt trên 40%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm, vùng có đông đồng bào Khmer giảm trên 4%. Có 20% số xã nông thôn mới đạt tất cả các chỉ tiêu quốc gia. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trên 90% xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh trên 80%.  Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%. Tập hợp quần chúng vào các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội đạt 85% dân số trong độ tuổi….

 

Lê Hiền
Chùm ảnh hoạt động Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ IX:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

12345...