Điều kiện tự nhiên

ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TRÀ VINH
1. Vị trí địa lý

 - Phía Đông giáp Biển Đông;

- Phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long;

- Phía Nam giáp tỉnh Sóc Trăng;

- Phía Bắc giáp tỉnh Bến Tre.

- Diện tích tự nhiên: 2.341 km2, được bao bọc bởi sông Tiền, sông Hậu với 02 cửa Cung Hầu và Định An, có 65 km bờ biển nên giao thông đường thủy có điều kiện phát triển.

   


TRA VINH NATURAL CONDITION 

1. Location 
- The East borders East Sea  

- The West borders Vinh Long province

- The South borders Soc Trang province

- The North borders Ben Tre province

- Natuaral area: 2.314 km2; the province is enclosed by Tien and Hau river with Cung Hau and Dinh An estuary. With coastline of 65km, waterway traffic develops.


            Bản đồ Đồng bằng Sông Cửu Long  -   Map of Mekong Delta                                    


- Đơn vị hành chính: có 01 thành phố và 07 huyện trực thuộc là thành phố Trà Vinh, các huyện Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú, Châu Thành, Cầu Ngang và Duyên Hải.

- Thời tiết, khí hậu: Trà Vinh nằm trong vùng nhiệt đới có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình từ 26 – 270C, độ ẩm trung bình 83 - 85%/năm, lượng mưa trung bình 1.500 mm, ít bị ảnh hưởng bởi bão, lũ và rất thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. 2. Tài nguyên thiên nhiên 

- Diện tích đất: Tỉnh có 234.115 ha. Trong đó, đất nông nghiệp: 185.868 ha, đất lâm nghiệp: 6.745 ha, đất chuyên dùng: 12.880 ha, đất ở nông thôn: 3.845 ha, đất ở thành thị: 566 ha, đất chưa sử dụng: 900 ha, trong đó có đất cát giồng chiếm 6,62%. 


+ Diện tích rừng là 6.745 ha, nằm dọc bờ biển tại các huyện: Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú với các loại cây như: bần, đước, mắm, dừa nước, chà là,… đất bãi bồi: 1.138 ha.

+ Diện tích đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản khoảng 51.600 ha (diện tích nuôi tôm sú 29.000 ha). 

- Khoáng sản:

Khoáng sản chủ yếu là những loại cát dùng trong công nghiệp và xây dựng, gồm: 

+ Cát sông: có khả năng khai thác khoảng 60.000m3/năm 

+ Đất sét gạch ngói: được Phân viện nghiên cứu địa chất công nhận là đạt yêu cầu dùng trong xây dựng, phục vụ cho công nghiệp chế biến vật liệu xây dựng. Trữ lượng: khoảng 45,6 triệu m3 

+ Mỏ nước khoáng: đạt tiêu chuẩn khoáng cấp quốc gia với nhiệt độ: 38,50C, khả năng khai thác khoảng 2.400 m3/ngày tại xã Long Toàn, huyện Duyên Hải.    

- Administrative divisions: a city and 7 districts: Tra Vinh city, Cang Long, Tieu Can, Cau Ke, Tra Cu, Chau Thanh, Cau Ngang and Duyen Hai district.

- Weather – Climate: locating in tropical area, climate is cool with average temperature of 26 – 270C and average humidity of 83-85%/year; average rainfall: 1.500mm. The province is rarely affected by storm and flood, so it is very favorable for production-business.2. Natural resource 

- Land area: 234.115 hectares, of which agricultural land: 185.868 hectares, forestry land: 6.745 hectares, specially used land: 12.880 hectare, rural land: 3.845 hectares, urban land: 566 hectares, unused land: 900 hectares, of which arenosol makes up 6.62%.

+ Forestry area: 6.745 hectares, along coast at Duyen Hai, Cau Ngang and Tra Cu district with trees like apple mangrove tree, mangrove, mangrove palm, date palm… warp area: 1.138 hectares.

+ Fishery farming area: 51.600 hectares( shrimp farming area: 29.000 hectares)

-Minerals:

Main minrals are sand for industry and construction, including: 

+ River sand: exploiting 60.000m3/year

+ Clay: Institute of Geoscience and Natuaral Resource proves that it meets construction requirement and can be used in construction material process industry. Natural source: 45.6 million m3.

+ Mineral water mine: meet national standard for mineral water with temperature of 38.50C; exploiting about 2.400m3/day at Long Toan commune, Duyen Hai district.  

 

Liên kết Website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Nội Vụ

Sở Nội Vụ

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Giáo dục Đào tạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Lao động - Thương binh & Xã hội

Sở Công thương

Sở Công thương

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Y tế

Sở Y tế

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và công nghệ

Sở Giao thông vận tải

Sở Giao thông vận tải

Sở Tư pháp

Sở Tư pháp

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh

Thành phố Trà Vinh

Thành phố Trà Vinh

Huyện Càng Long

Huyện Càng Long

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Ngang

Huyện Cầu Ngang

Huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành

Huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải

Huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần

Huyện Trà Cú

Huyện Trà Cú

Về đầu trang